Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2020, 38173Overig

Zaaksverdelingsreglement rechtbank Rotterdam

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Rotterdam vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke rechtspraaklocaties in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur de volgende instanties geconsulteerd: de Hoofdofficier(en)1 van Justitie, de dekens van de Ordes van advocaten en de burgemeesters van de gemeente Dordrecht en Rotterdam. Daarnaast zijn verschillende ketenpartners en procespartijen geconsulteerd in het kader van een brede externe oriëntatie.

Wijzigingen

In 2014 is het zaaksverdelingsreglement gewijzigd in verband met de definitieve sluiting van de nevenlocaties Brielle, Gorinchem en Middelharnis als gevolg van het besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 november 2013 (‘besluit sluiting overige zittingsplaatsen’). Ook is dit reglement gewijzigd in verband met het besluit de zaaksbehandeling strafzaken op de locatie Dordrecht te vergroten en te verbreden. Hierover heeft uitgebreide afstemming plaatsgevonden met zowel het openbaar ministerie als vertegenwoordiging van de Balie, waarbij steeds de belangen van andere betrokkenen zijn meegewogen.

De wijziging in 2017 ziet op de concentratie van de behandeling van de zaken van het Landelijk parket en het Functioneel parket door vier rechtbanken, waaronder Rotterdam per 1 januari 20182; in verband hiermee dient artikel 5 ‘Zaken van eigen medewerkers’ te worden aangevuld.

De eerste wijziging in 2020 houdt verband met de start van het project Wijkrechtspraak op Zuid. Wijkrechtspraak is een gezamenlijk project van de rechtbank Rotterdam met het Openbaar Ministerie, de advocatuur, de gemeente Rotterdam en politie. Het heeft als doel om effectief bij te dragen aan het oplossen van multi-problematiek van mensen en daarmee het verbeteren van de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijk welzijn. Het uitgangspunt van dit project is dat er integraal wordt gekeken naar de verschillende problemen (en rechtszaken) van iemand die bij de rechter komt. De rechter voert actief regie en kijkt welke beslissingen er nodig zijn om die problemen effectief aan te pakken. Daarbij is van belang dat de rechter dicht bij zit: in de buurt.

Vooralsnog is het project gericht op de bewoners van de Rotterdamse wijken Bloemhof en Hillesluis en het project zal een looptijd hebben tot het einde van het jaar 2021, met een mogelijkheid tot verlenging en uitbreiding.

Voor dit project is een extra locatie aangewezen als zittingslocatie; zie daarvoor de aanvulling van artikel 1 en 2.

De tweede wijziging van dit reglement in 2020 betreft artikel 2 en behelst verruiming van de mogelijkheid om behandeling van bepaalde zaken mogelijk te maken op een andere locatie binnen het arrondissement, in plaats van alleen op een van beide locaties van de rechtbank. Deze wijziging biedt het bestuur de mogelijkheid om in geval van onvoorziene omstandigheden (zoals in 2020 de corona-maatregelen) behandeling van zaken mogelijk te maken op een andere locatie zodra zich daartoe de noodzaak voordoet.

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Het arrondissement Rotterdam heeft de volgende zittingsplaatsen:

Adresgegevens:

 • 1. Locatie Rotterdam (loketfunctie)

  Wilhelminaplein 100/125, 3072 AK Rotterdam

  Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam (algemene postbus)

  Bijzondere zittingslocatie in verband met het project Wijkrechtspraak op Zuid (zie toelichting onder punt 2):

  Hillevliet 90, 3074 KD Rotterdam

  Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam (algemene postbus)

 • 2. Locatie Dordrecht (loketfunctie)

  Steegoversloot 36, 3311 PP Dordrecht

  Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht (algemene postbus)

NB: De bij de locaties vermelde gegevens zijn bezoekadressen en algemene postbussen. De specifieke postbussen en contactgegevens van de verschillende griffies staan per locatie vermeld op rechtspraak.nl.

Openingstijden

De locaties Rotterdam en Dordrecht zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur. Op feestdagen zijn de locaties gesloten.

De bijzondere zittingslocatie Hillevliet 90 te Rotterdam is alleen geopend als daar zittingen worden gehouden.

2. Zaaksverdeling

In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de rechtspraaklocaties in het arrondissement Rotterdam worden behandeld en is de zittingslocatie en de loketlocatie vermeld.

 

ZITTINGSPLAATSEN

LOKET

RECHTBANK ROTTERDAM

Rotterdam

Dordrecht

Rotterdam

Dordrecht

Bestuursrecht

       

Rijksbelastingen

       

Vreemdelingenzaken

x

 

x

 

Wabo-milieuzaken

x

 

x

 

Sociale zekerheid

x

x

x

 

Studiefinanciering

x

x

x

 

Ambtenarenrecht

x

x

x

 

Lokale belastingen

x

x

x

 

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

x

x

x

 

Wet werk en bijstand

x

x

x

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

x

x

x

 

Overige bestuursrechtelijke zaken

x

 

x

 
         

Civiel recht

       

Kantonzaken

       

Civiele zaken tot € 25.000,-

x

x

x

x

Arbeidszaken

x

x

x

x

Agentuurzaken

x

x

x

x

Huurzaken

x

x

x

x

Consumentenzaken

x

x

x

x

Pachtzaken

x

 

x

 

Curatele en mentorschap

x

x

x

x

Bewind

x

x

x

x

         

Handelzaken

       

Faillissementen en surseances rechtspersonen

x

x

x

x

Faillissementen en surseances natuurlijke personen

x

x

x

x

Schuldsaneringen

x

x

x

x

Grondzaken

x

 

x

 

Intellectuele eigendom

x

 

x

 

Medische beroepsaansprakelijkheid

x

x

x

x

Bestuurdersaansprakelijkheid

x

 

x

 

Mededingingszaken

x

 

x

 

Aanbestedingszaken

x

x

x

x

Letselschade

x

x

x

x

Vervoerszaken

x

 

x

 

Verzekeringszaken

x

x

x

x

Erfrecht

x

x

x

x

Alle overige civiele zaken > € 25.000,-

x

x

x

x

         

Personen- en familierecht

       

Huwelijk / Partnerschap

x

x

x

x

Gezag, omgang, woonplaats

x

x

x

x

Ondertoezichtstelling

x

x

x

x

Uithuisplaatsing

x

x

x

x

Scheiding c.a.

x

x

x

x

Levensonderhoud

x

x

x

x

Adoptie

x

x

x

x

Verhaal bijstand

x

x

x

x

Burgerlijke Stand

x

x

x

x

Voogdij overige

x

x

x

x

Wet op de jeugdzorg

x

x

x

x

Erkenning / ontkenning vaderschap

x

x

x

x

Verdeling / verrekening

x

x

x

x

Leerplichtzaken

x

x

x

x

Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

x

x

x

x

Huisverbod

x

x

x

x

Overige familiezaken

x

x

x

x

         

Strafrecht

       

Megazaken

x

x

x

x

LP-zaken

x

x

x

x

FP-zaken

x

x

x

x

PR zaken gedetineerd

x

x

x

x

PR zaken niet gedetineerd

x

x

x

x

MK zaken gedetineerd

x

x

x

x

MK zaken niet gedetineerd

x

x

x

x

Reguliere milieu en fraudezaken (incl. FP-EK)

x

x

x

x

RC en raadkamer gevangenhouding

x

x

x

x

TBS verlengingen

x

x

x

x

Ontnemingen

x

x

x

x

Overtredingen

x

x

x

x

Mulderzaken

x

x

x

x

Jeugdzaken gedetineerd

x

x

x

x

Jeugdzaken niet gedetineerd

x

x

x

x

Raadkamerrekesten

x

x

x

x

         

Landelijke concentraties

       

Zeerecht

x

 

x

 

Bijzondere competenties bestuursrecht

x

 

x

 

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen van dit reglement, besluiten dat bepaalde zaken op een andere locatie binnen het arrondissement worden behandeld.

In bijzondere individuele gevallen kan de rechter, al dan niet op verzoek van partijen, gemotiveerd van de bepalingen van dit reglement afwijken.3

Wijkrechtspraak

In de rechtbank Rotterdam wordt per 1 maart 2020 het project Wijkrechtspraak op Zuid uitgevoerd. Gedurende de looptijd van dit project is de onder 1 vermelde locatie ook aangewezen als zittingslocatie.

Alle gerechtelijke procedures van een aan het project deelnemende bewoner komen voor behandeling op de locatie Hillevliet 90 te Rotterdam in aanmerking.

3. Indiening stukken

Tenzij in de wet anders is bepaald, is in bovenstaande bepalingen aangegeven welke algemene postbussen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Op rechtspraak.nl zijn specifieke postbusnummers vermeld. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op de andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de andere locatie overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener.

4. Roldatum en tijdstip

Locatie Rotterdam:

Civiele kantonzaken: De rolzitting vindt wekelijks plaats iedere dinsdag t/m donderdag vanaf 10:00 uur.

Civiele handelszaken(overig): De rolzitting vindt wekelijks plaats iedere woensdag om 10:00 uur.

Locatie Dordrecht:

Civiele kantonzaken: De rolzitting vindt wekelijks plaats iedere donderdag vanaf 10:00 uur.

Civiele handelszaken (overig): De rolzitting vindt wekelijks plaats iedere woensdag om 10:00 uur.

5. Zaken eigen medewerkers

Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden verwezen naar de rechtbank

Den Haag.

Zaken die afkomstig zijn van het Landelijk Parket of het Functioneel Parket waarbij eigen medewerkers zijn betrokken of waarbij anderszins sprake is van betrokkenheid van de rechtbank Rotterdam, worden verwezen naar één van de andere concentratierechtbanken, te weten de rechtbank Amsterdam, de rechtbank Overijssel dan wel de rechtbank Oost-Brabant.

6. Uitvoeringsregels

Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement.

Deze regels worden gepubliceerd www.rechtspraak.nl.

7. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 9 juni 2020.

De Raad voor de rechtspraak heeft ingestemd met dit reglement.

Dit reglement komt in de plaats van het zaaksverdelingsreglement dat op 29 augustus 2017 door het gerechtsbestuur is vastgesteld.

Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Rotterdam.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie.


X Noot
1

De hoofdofficieren van justitie van de arrondissementen Dordrecht en Rotterdam hebben gezamenlijk gereageerd in een zienswijze van 16 maart 2012. Op 24 mei 2013 heeft de hoofdofficier van justitie van het arrondissement Rotterdam zijn zienswijze gegeven over de voorgenomen aanpassing. Op 25 februari 2020 heeft de wnd. hoofdofficier van justitie van het arrondissement laten weten in te kunnen stemmen met de voorgestelde wijziging.

X Noot
2

Vanaf 1 januari 2018 zullen de zaken van het Landelijk Parket (LP) en Functioneel Parket (FP) geconcentreerd worden bij vier rechtbanken. De grondslag voor deze concentratie is gelegen in een bij de herziening van de gerechtelijke kaart ingevoerd artikel 139 b van de Wet op de rechterlijke organisatie waar is geregeld dat het College van procureurs-generaal een reglement vaststelt waarin wordt bepaald dat het LP en FP bij vier rechtbanken vervolging instellen ten aanzien van strafbare feiten. Het betreft de volgende vier rechtbanken: Amsterdam, Oost-Brabant, Overijssel en Rotterdam. Daarnaast geldt dat lokaal verknochte zaken van het LP en FP, ook ná 2018, lokaal zullen worden aangeleverd. Dit geldt dus voor alle rechtbanken. In februari 2012 hebben de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de voorzitter van de Raad van de rechtspraak uitvoering gegeven aan dit reglement door af te spreken om de concentratie bij de vier rechtbanken via een groeimodel binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet HGK te realiseren.

X Noot
3

In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.