Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2020, 38108Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 8 juli 2020, nummer 2960863, houdende wijziging van de Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikel 48a van de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019 wordt als volgt gewijzigd:

A

In bijlage A, artikel A2 en bijlage B, artikel B2, wordt ’1 januari 2019 tot en met 30 september 2019’ vervangen door ’15 juli 2020 tot en met 30 september 2020’.

B

In bijlage A, artikel A3, eerste lid, wordt ‘€ 3.000.000’ vervangen door ‘€ 1.500.000’.

C

In bijlage B, artikel B3, eerste lid, wordt ‘€ 1.500.000’ vervangen door ‘€ 200.000’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 juli 2020

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling tot wijziging van de Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019 bevat de opening van nieuwe aanvraagtijdvakken voor de projecten en een aanpassing van het subsidieplafond voor projecten op het gebied van ondersteuning bij het zelfstandig vertrek uit Nederland en herintegratie van vertrekplichtige vreemdelingen en gemeenschapsonderdanen die zich in Nederland maatschappelijk niet kunnen handhaven.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A (bijlage A, artikel A2 en bijlage B, artikel B2)

Om nieuwe projecten te kunnen subsidiëren en succesvolle projecten die in 2020 eindigen te kunnen voortzetten, wordt een nieuw aanvraagtijdvak geopend. Het nieuwe aanvraagtijdvak loopt van 15 juli 2020 tot en met 30 september 2020.

Onderdelen A (Bijlage A, artikel A2, eerste lid)

Om projecten te kunnen continueren die zich richten op het bevorderen van het zelfstandig vertrek en de herintegratie van vertrekplichtige vreemdelingen uit Nederland en nieuwe projecten te kunnen subsidiëren, wordt een budget beschikbaar gesteld van € 1.500.000.

Onderdelen B (Bijlage B, artikel B3, eerste lid)

Om succesvolle projecten uit te kunnen breiden die zich richten op het zelfstandig vertrek van gemeenschapsonderdanen die zich in Nederland maatschappelijk niet kunnen handhaven en nieuwe projecten te kunnen subsidiëren, wordt een budget beschikbaar gesteld van € 200.000.

Artikel II

De invoeringstermijn bedraagt minder dan twee maanden en de inwerkingtreding valt niet op een vast verandermoment. Daarmee wijkt de inwerkingtreding af van het systeem van vaste verandermomenten. Deze regeling betreft een aantal gunstige aanpassingen, waarvoor afwijking is toegestaan, omdat de betreffende doelgroep daarbij gebaat is.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol