Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2020, 38027Ruimtelijke plannenBekendmaking bestemmingsplan Prangelaar ong.

Logo Woudenberg

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het vastgestelde bestemmingsplan Prangelaar ong. ter inzage leggen.

Toelichting

Het plan maakt de realisatie van een woning mogelijk op het perceel achter Maarsbergseweg 13 en naast Prangelaar 1. Daarvoor is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt van 15 juli 2020 tot en met 25 augustus 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPPrangelaarong-vg01

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij het college hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen tijdens de inzage termijn schriftelijk beroep instellen.

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn afloopt.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.