Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2020, 37957Ruimtelijke plannenNieuwe publicatie vastgesteld bestemmingsplan Heiweg 7 Sint Geertruid

Logo Eijsden-Margraten

Dit bestemmingsplan is eerder op 8 juli jl. in de Staatscourant gepubliceerd. De gelijktijdige publicatie in een lokale dagblad was echter voorzien van de verkeerde titel. Om eventueel belanghebbenden niet in hun rechten aan te tasten, vindt daarom een nieuwe publicatie plaats.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten op 26 mei 2020 het bestemmingsplan Heiweg 7 Sint Geertruid (planidenficatienummer NL.IMRO.1903.BPHEIWEG7-VG01), gewijzigd heeft vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de ‘nota van zienswijzen’ die onderdeel uitmaakt van de ter inzage liggende stukken.

Het bestemmingplan is gemaakt ten behoeve van de omvorming van een agrarisch bedrijf met ondergeschikte recreatie naar een recreatiebedrijf met ondergeschikte agrarische activiteiten.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 16 juli 2020 tot en met woensdag 26 augustus 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage in het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen op onze website www.eijsden-margraten.nl en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPHEIWEG7-VG01.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen. Voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan beroep worden ingesteld door degene die hierdoor belanghebbende is geworden. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van een beroep of een verzoek tot voorlopige voorzieningen wordt griffierecht geheven.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn – naast het indienen van beroep – een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze situatie wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

 

Eijsden-Margraten, 15 juli 2020