Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2020, nr. 2019-0000029257, tot wijziging van de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen en de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong en andere technische aanpassingen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 44, achtste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 58, zevende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de artikelen 2:43, derde lid, en 3:48, achtste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

ARTIKEL I. REGELING SAMENLOOP ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING MET INKOMEN

De Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c vervalt onder verlettering van de onderdelen d tot en met h tot de onderdelen c tot en met g;

2. In onderdeel g (nieuw), onder 8, wordt ‘de Wajong’ vervangen door ‘de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’.

B

In artikel 2, eerste lid, aanhef, en tweede lid, aanhef, wordt ‘de artikelen 44, tweede lid, van de WAO, 58, tweede lid, van de Waz en 3:48, tweede lid, van de Wajong’ vervangen door ‘de artikelen 44, tweede lid, van de WAO en 58, tweede lid, van de Waz’.

C

Artikel 2a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘de artikelen 44, eerste lid, van de WAO, 58, eerste lid, van de Waz en 3:48, eerste lid, van de Wajong’ vervangen door ‘de artikelen 44, eerste lid, van de WAO en 58, eerste lid, van de Waz’.

2. In onderdeel c, aanhef, en onderdeel d vervalt ‘of de jonggehandicapte’.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘artikel 44, eerste lid, van de WAO, artikel 58, eerste lid, van de Waz of artikel 3:48, eerste lid, van de Wajong’ vervangen door ‘artikel 44, eerste lid, van de WAO en artikel 58, eerste lid, van de Waz’;

2. In het vijfde lid wordt ‘artikel 44 van de WAO, artikel 58 van de Waz of artikel 3:48 van de Wajong’ vervangen door ‘artikel 44 van de WAO of artikel 58 van de Waz’.

E

In artikel 5 wordt ‘artikel 44, eerste lid, van de WAO, artikel 58, eerste lid, van de WAZ of artikel 3:48, eerste lid, van de Wajong’ vervangen door ‘artikel 44, eerste lid, van de WAO of artikel 58, eerste lid, van de Waz’.

F

In artikel 8, eerste lid, wordt ‘artikel 44 van de WAO, artikel 58 van de WAZ of artikel 3:48 van de Wajong’ vervangen door ‘artikel 44 van de WAO of artikel 58 van de WAZ’.

G

In artikel 8a wordt ‘de artikelen 44, achtste lid, van de WAO, 58, zevende lid van de Waz en 3:48, achtste lid van Wajong’ vervangen door ‘de artikelen 44, achtste lid, van de WAO en 58, zevende lid van de Waz’.

ARTIKEL II. REGELING VRIJSTELLING VERPLICHTINGEN SOCIALE ZEKERHEIDSWETTEN

De Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt ‘Wajong: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;’.

B

Artikel 6a vervalt.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING

  • 1. Artikel I treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2. Artikel II treedt in werking met ingang van 1 september 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 juli 2020

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

TOELICHTING

1. Algemeen

Met deze regeling worden de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen (hierna: Regeling samenloop) en de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (Stb. 2020, 173) (hierna: Wet vereenvoudiging Wajong).

Regeling samenloop

In artikel 3:48, achtste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (hierna: Wajong) stond dat bij ministeriële regeling wordt bepaald wat onder inkomen en loon als bedoeld in dat artikel wordt verstaan. Waarbij tevens kan worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten. Dit artikellid bood de grondslag voor de Regeling samenloop voor zover het hoofdstuk 3 van de Wajong betrof.

Met de Wet vereenvoudiging Wajong is artikel 3:48 vervallen en is in het nieuwe artikel 3:2a van de Wajong een grondslag gecreëerd om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wat onder inkomen per dag in de zin van hoofdstuk 3 van de Wajong wordt verstaan. Waarbij tevens kan worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten (artikel I, onderdeel Y en OO, van de Wet vereenvoudiging Wajong). Wat onder inkomen wordt verstaan wordt op basis van die nieuwe grondslag voortaan geregeld in het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (hierna: AIB).

Met de wijziging van de Regeling samenloop gaan alle Wajongers bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wajong onder de werking van het AIB vallen. Voor die gevallen waarbij deze overgang leidt tot een lagere uitkering, is in de Wet vereenvoudiging Wajong in artikel 8:8 voorzien in overgangsrecht in de vorm van een garantiebedrag.

De Regeling samenloop wordt nu zodanig aangepast dat deze niet meer ziet op de Wajong. Deze aanpassing treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Dit is de datum waarop de artikel I, onderdelen Y en OO, van de Wet vereenvoudiging Wajong in werking treden.

Regeling vrijstelling verplichtingen socialezekerheidswetten

Met de wetswijziging is de afwijkende inkomensondersteuning tijdens studie of scholing (voormalig artikel 2:43 van de Wajong) komen te vervallen. In het derde lid van artikel 2:43 van de Wajong was geregeld dat de artikelen 2:31, eerste lid, tweede lid, onderdelen b en c, en derde lid, 2:32 en 2:93, tweede, derde en vierde lid, niet van toepassing zijn op jonggehandicapten die studerende is en recht heeft op studiefinanciering. Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong wordt dit nu geregeld in een nieuw artikel 2:34a en een nieuw zesde lid in artikel 2:39 van de Wajong (artikel I, onderdeel P en R van de Wet vereenvoudiging Wajong). In het nieuwe artikel 2:34a is geregeld dat de verplichtingen in de artikelen 2:31, eerste lid, tweede lid, onderdelen b en c, en derde lid, en 2:32 niet van toepassing zijn op de jonggehandicapte die studerende is. In het nieuwe zesde lid van artikel 2:39 is geregeld dat de verplichtingen in het derde lid niet van toepassing is op de jonggehandicapte die studerende is. Aangezien de vrijstelling van deze verplichtingen nu op wetsniveau geregeld is kan artikel 6a van de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten vervallen. Aangezien dit de enige verwijzing naar de Wajong betreft, kan in artikel 1 ook de definitiebepaling ‘Wajong’ vervallen.

Deze aanpassing treedt in werking met ingang van 1 september 2020. Dit is de datum waarop artikel I, onderdeel P en R, onder 7, van de Wet vereenvoudiging Wajong in werking treden.

2. Uitvoeringstoets Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft de onderhavige regeling getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De wijzigingen zijn voor UWV uitvoerbaar en handhaafbaar per de beoogde invoeringsdatum.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Naar boven