Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2020, nr. PO/FenV/24850833, houdende wijziging van de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2020-2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020-2021 in verband met een verruiming, gelet op de uitbraak van COVID-19, van de voorwaarden waaronder ten behoeve van onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen bijzondere en aanvullende bekostiging kan worden aangevraagd

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 116, tweede lid en 123, tweede lid,van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2020-2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020-2021

De Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2020-2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020-2021 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 32, eerste lid, onder a en b, wordt ‘aantoonbaar nog geen jaar woonachtig is in Nederland’ vervangen door ‘aantoonbaar nog geen jaar en drie maanden woonachtig is in Nederland’.

B

In artikel 33, eerste lid, wordt ‘die aantoonbaar langer dan één jaar maar korter dan twee jaar woonachtig is in Nederland’ vervangen door ‘die aantoonbaar langer dan één jaar en drie maanden en korter dan twee jaar en drie maanden woonachtig is in Nederland’.

C

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het eerste lid, onder b, en tweede lid, wordt ‘aantoonbaar nog geen jaar woonachtig is in Nederland’ vervangen door ‘aantoonbaar nog geen jaar en drie maanden woonachtig is in Nederland’.

  • 2. In het derde lid en zevende lid, onder b, wordt ‘korter dan 1 jaar in Nederland’ vervangen door ‘korter dan 1 jaar en drie maanden in Nederland’.

Artikel II. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Met deze regeling worden de voorwaarden voor bijzondere en aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen aangepast als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Door deze uitbraak waren scholen in het primair onderwijs van 16 maart tot 8 juni 2020 gedeeltelijk of volledig gesloten. Afstandsonderwijs is voor nieuwkomers in het algemeen extra moeilijk, omdat zij de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks spreken. Daarnaast missen nieuwkomers vaak de begeleiding door hun ouders, aangezien de ouders in veel gevallen de Nederlandse taal niet spreken. Er is dus een risico dat deze leerlingen extra onderwijsachterstanden hebben opgelopen en dat hun ontwikkeling stagneert.

Daarom worden met deze wijzigingsregeling voor het schooljaar 2020-2021 de voorwaarden voor bijzondere en aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen in het primair onderwijs verruimd, in die zin dat er voor een extra kwartaal bijzondere en aanvullende bekostiging aangevraagd kan worden. Het gaat om een eenmalige verruiming die geldt in het gehele schooljaar 2020-2021 voor alle peildata in dat schooljaar. Dit biedt de scholen de mogelijkheid om de vanwege de uitbraak van COVID-19 extra opgelopen onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te mitigeren en nieuwkomers een stevige start te geven in het Nederlandse onderwijs.

In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen eerste- en tweedejaarsbekostiging. De eerstejaarsbekostiging kan aangevraagd worden voor asielzoekers en overige vreemdelingen die aantoonbaar nog geen jaar en drie maanden woonachtig zijn in Nederland. Daarnaast kan tweedejaarsbekostiging aangevraagd worden voor asielzoekers die aantoonbaar langer dan één jaar en drie maanden en korter dan twee jaar en drie maanden woonachtig zijn in Nederland.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven