Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2020, 37171VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen doodlopende weg door middel van fysieke afsluiting Het Woud te Nibbixwoud

Logo Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Gezien het verzoek om een doodlopende weg in te stellen door middel van fysieke afsluitingen ter hoogte van perceel Het Woud 4A te Nibbixwoud;

 

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

   

Overwegende dat:

 • er ter hoogte van perceel Het Woud 4A te Nibbixwoud fysieke afsluitingen worden geplaatst;

 • deze fysieke afsluitingen zullen verschijnen in de vorm van uitneembare palen;

 • deze uitneembare palen zullen worden voorzien van de voorgeschreven inleidende markering;

 • dit gedeelte van Het Woud hierdoor verandert in twee doodlopende wegen vanuit zowel noordwestelijke- als zuidoostelijke zijde;

 • doorgaand verkeer tussen perceel Het Woud 2 en perceel Het Woud 4B geweerd wordt;

 • er een nieuwe, doorgaande route wordt ingesteld via De Vriendschap;

 • de aanliggende percelen Het Woud 2, Het Woud 4, Het Woud 4A en Het Woud 4B bereikbaar blijven;

 • in geval van nood hulpdiensten doorgang kan worden verleend door de fysieke afsluitingen tijdelijk te verwijderen;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het invoeren van een doodlopende weg door middel van fysieke afsluitingen;

 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Nibbixwoud en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

   

Besluit:

 • Door plaatsing van twee verkeersborden L08 (doodlopende weg) van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en door plaatsing van twee onderborden OB52 (uitgezonderd fietsers) en door plaatsing van een fysieke afsluiting in de vorm van uitneembare palen aan Het Woud ter hoogte van perceel 4A te Nibbixwoud, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met als kenmerk 2020-23-C-NIB, Het Woud te Nibbixwoud ter hoogte van de percelen 2 tot en met 4B, aan te wijzen als doodlopende weg.

 • Dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

 

Namens burgemeester en wethouders,

Stefan Aarts

Medewerker Verkeer en Vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of verkeer@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

   

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.