Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2020, 37131Ruimtelijke plannenGemeente Echt-Susteren - ontwerp-exploitatieplan Klooster Koningsbosch 2020

Logo Echt-Susteren

Het college van B&W heeft in de vergadering van 7 juli 2020 het ontwerp-exploitatieplan ‘Klooster Koningsbosch 2020’ vastgesteld. Het exploitatieplan ziet op het borgen van het kostenverhaal ten aanzien van de ontwikkelingen aangaande het renoveren van het Klooster te Koningsbosch tot een hotel en het realiseren van 45 woningen in de ommuurde kloostertuin op het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie P, nummer 488, plaatselijk bekend Kerkstraat 119 te Koningsbosch.

Het ontwerp-exploitatieplan ligt vanaf 10 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Daarnaast kan het bestemmingsplan via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.echt-susteren.nl) en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl ingezien worden.

Gedurende deze termijn bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen in te dienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij de gemeenteraad van Echt-Susteren, postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van “ontwerp-exploitatieplan Klooster Koningsbosch 2020’. De zienswijzen dienen voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met team Ruimtelijk Domein (0475-478 478).

Na afloop van de zienswijzenprocedure zal de gemeenteraad een standpunt innemen over de ingediende zienswijzen en een besluit nemen over de vaststelling van het exploitatieplan.

Echt-Susteren, 9 juli 2020

Dr. J.W.M.M.J. Hessels