Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2020, 37107VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen parkeerverbod Het Woud te Nibbixwoud

Logo Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Gezien het verzoek om de parkeerverboden aan Het Woud te Nibbixwoud op te heffen.

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

Overwegende dat:

 • in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) de wegencategorisering vastgesteld is waardoor Het Woud te Nibbixwoud is aangeduid als erftoegangsweg (30 km per uur);

 • in het GVVP vastgestelde beleid er naar gestreefd wordt om binnen verblijfsgebieden uiterst terughoudend te zijn met het nemen van verkeersmaatregelen;

 • het Woud een verblijfsfunctie heeft;

 • op Het Woud voor het instellen van de erftoegangsweg een parkeerverbod is ingesteld;

 • met het verwijderen van de parkeerverboden het 'bordenwoud' kan worden teruggebracht;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het intrekken van parkeerverboden;

 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van woonkern Nibbixwoud en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming is verkregen van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

Besluit:

 • door verwijdering van de verkeersborden van het type E01 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2020-15-E-NIB, de parkeerverboden aan Het Woud te Nibbixwoud op te heffen, waarmee het verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van het parkeervebod aan Het Woud te Nibbixwoud van 27 oktober 2003 wordt ingetrokken

 • Dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Stefan Aarts

Medewerker Verkeer en Vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of verkeer@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 3.

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • 4.

  datum en ondertekening.

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening 

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.