Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2020, 37106VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen wegversmalling Het Woud te Nibbixwoud

Logo Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Gezien het verzoek om de wegversmalling aan Het Woud te Nibbixwoud te verwijderen.

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

Overwegende dat:

 • het uitbreidingsplan De Vriendschap te Nibbixwoud in 2020 is gerealiseerd;

 • dit uitbreidingsplan tot gevolg heeft dat de vormgeving en inrichting van Het Woud dient te worden aangepast;

 • de aanwezige wegversmalling exact gesitueerd is op de locatie waar De Vriendschap aansluit op Het Woud;

 • een wegversmalling op een kruispunt van wegen tot ongewenste situaties kan leiden;

 • een verkeersbesluit is genomen voor het instellen van de wegversmalling;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor wijzigingen binnen een snelheidsregime;

 • een wegversmalling hier indirect op van toepassing is, omdat wegversmallingen snelheid van weggebruikers reguleren;

 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van woonkern Nibbixwoud en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming is verkregen van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

Besluit:

 • de wegversmalling aan Het Woud te Nibbixwoud te verwijderen, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2020-16-A-NIB, waarmee het verkeersbesluit van 4 maart 2002, onder andere ten behoeve van het instellen van de wegversmallingaan Het Woud te Nibbixwoud, deels wordt ingetrokken.

 • dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Stefan Aarts

Medewerker Verkeer en Vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of verkeer@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 3.

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • 4.

  datum en ondertekening.

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening 

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.