Ontwerp-paraplubestemmingsplan “Geitenhouderijen 2020” (NL.IMRO.1950.BP2002-on01)

Logo Westerwolde

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-paraplubestemmingsplan “Geitenhouderijen 2020” met ingang van donderdag 16 juli 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

 

Beschrijving plan

Het paraplubestemmingsplan voorziet in een aanvulling van de gebruiksregels van alle agrarische bestemmingen in de bestemmingsplannen van de gemeente Westerwolde. Het betreft de volgende aanvulling:

 • 1.

  de vestiging en uitbreiding van de oppervlakte dierenverblijf ten behoeve van het houden van geiten is verboden, indien deze ziet op het houden van tenminste tien geiten per inrichting;

 • 2.

  het uitbreiden van het aantal geiten alsmede de omschakeling naar een geitenhouderij is verboden indien de uitbreiding of omschakeling ziet op het houden van ten minste tien geiten per inrichting.

Dit verbod is niet van toepassing op het verlenen en gebruik maken van een omgevingsvergunning voor het oprichten van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen of het aanwenden van bestaande bedrijfsgebouwen of het uitbreiden van bestaande gebouwen die leidt tot een grotere staloppervlakte dan de bestaande stalvloeroppervlakte, indien deze omgevingsvergunning:

 • 1.

  noodzakelijk is om tegemoet te komen aan aangescherpte wettelijke eisen op het gebied van milieu, of;

 • 2.

  ertoe strekt om het welzijn van de te houden dieren te vergroten door de netto voor het dier beschikbare leefruimte te vergroten;

mits het aantal dieren zoals is vergund niet toeneemt.

De overige regels van de betreffende bestemmingsplannen blijven onverminderd van kracht.

 

Ter inzage

Het ontwerpplan en de bijbehorende stukken liggen van 16 juli tot en met 26 augustus 2020 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:

Indienen zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn is het mogelijk om een zienswijze over het ontwerpplan, bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij de gemeenteraad van Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen. Hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, telefoon 0599 320220.

Naar boven