Voorstellen voor European Digital Innovation Hubs, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum: 1 juli 2020

Betreft: Publicatie Staatscourant tot voorstellen voor European Digital Innovation Hubs

1. Oproep voor voorstellen

Hierbij doe ik een oproep voor voorstellen voor de ontwikkeling en oprichting van European Digital Innovation Hubs. European Digital Innovation Hubs (EDIHs) zijn een instrument van de Europese Unie, waar Nederland de nationale voordracht voor verzorgd. De EDIHs zorgen voor ondersteuning bij de inzet van moderne digitale technologieën bij MKB, midcaps en publieke diensten. Daarvoor hebben EDIH’s toegang tot technologische kennis nodig van onder meer Artificial Intelligence, Cyber Security en High Performance Computing. Het primaire doel van de EDIHs is dat een grotere groep partijen meer technologie leert toe te passen. Vooral voor veel mkb’ers ligt hier nog een opgave die niet altijd de capaciteit hebben om de kansen hiervan te benutten. Hiervoor moet de EDIH onder meer testruimte bieden, netwerkactiviteiten initiëren en toegang tot financiering bieden. De EDIH wordt daarmee een schakel in de regio die verschillende partijen met elkaar in verbinding brengt en ook in Europees verband samenwerkt. Op die manier vormen de EDIH’s een one-stop-shop om meer competitief te worden in het productieproces, de producten en diensten door de inzet van digitale technologieën en ondersteuning bij de digitale transitie.

Om de verschillende soorten Nederlandse organisaties optimaal te kunnen bedienen is een goede regionale inbedding nodig. Nederland zoekt, evenals de EU, een goede geografische spreiding van de EDIHs over de regio’s in Nederland.

De strategie van Europese Commissie sluit aan bij die van Nederland. Immers, voor een concurrerende en innovatieve economie is digitalisering binnen het bedrijfsleven en in de publieke sector noodzakelijk. Dit is één van de bouwstenen van de Nederlandse Digitaliseringstrategie. Daarnaast sluit het goed aan bij de Smart Industry en Smart Society aanpak die als doel heeft om de digitalisering in de brede industriële en publieke sectoren te versnellen.

De Europese Commissie wil de EDIH initiatieven in het volgende meerjarig financieel kader ondersteunen. Daartoe zal zij een begrensde oproep tot voorstellen openen. Om een regionale spreiding en dekking van expertise en domeinkennis te garanderen vraagt de EU de lidstaten om door middel van transparante voorselectie met een nationale voordracht te komen. Alleen EDIH’s die op de nationale voordracht staan kunnen door de Europese Commissie worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen.

2. Criteria

De Nederlandse EDIH-voorstellen moeten passen binnen de criteria en voorwaarden van de oproep van de Europese Commissie en aansluiten bij het nationale en regionale beleid. Een voorstel moet in ieder geval inzicht geven in de manier waarop moderne digitale toepassingen toegankelijk worden gemaakt voor producerende mkb’ers en publieke sectoren. Daarnaast moet het voorstel toegespitst zijn op de kracht en kansen van de regio. Voor de EDIH-voorstellen die zich richten op de publieke sector moet de huidige mate van digitale transformatie van publieke diensten als uitgangspunt genomen worden. Duidelijk moet zijn hoe de EDIH ondersteuning levert op het gebied van Artificial Intelligence, Cyber Security en High Performance Computing. Een voorstel geeft tevens inzage in de voorgenomen financieringsplan.

Huidige ervaring van de indieners van het voorstel op het gebied van kennis en technologie te verspreiden naar organisaties staat hierbij centraal. Evenals inpassing in het huidig economisch beleid, zoals in de implementatieagenda Smart Industry, de Nederlandse Cybersecurity Agenda en het Strategisch Actieplan Arificial Intelligence. Nadere informatie over de criteria wordt beschikbaar gemaakt via de website (https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/nationale-voorselectie-european-digital-innovation-hubs)

Een EDIH-voorstel gaat in op drie onderdelen:

  • 1. Relevantie binnen beleidskaders van de Nationale digitalisering strategie en Smart Industry aanpak, inclusief de opzet en aanpak voor de realisatie van de EDIH;

  • 2. De organisatie voor de eerste jaren van de EDIH inclusief inzicht in de betrokken partijen;

  • 3. de verwachte impact van de EDIH op korte, midden en lange termijn en hoe deze versterkt wordt.

Meer gedetailleerde informatie over de criteria wordt beschikbaar gemaakt via de website (https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/nationale-voorselectie-european-digital-innovation-hubs)

Bij de selectie van de voorstellen zal ik een informeel adviesorgaan betrekken, bestaande uit ambtenaren met deskundigheid op de betreffende domeinen, met kennis van de regionale samenwerking, digitalisering en opschaalbaarheid van de technologie.

3. Proces

Als u een voorstel wil indienen, moet u dat uiterlijk 1 augustus laten weten.

Deze intentie dient in ieder geval de volgende punten te bevatten:

  • indiener/consortium,

  • betreffende regio,

  • voorgenomen digitaliseringstechnologieën,

  • betreffende applicatie domeinen.

Uitgewerkte voorstellen voor initiatieven voor de nationale voorselectie die passen binnen de EU oproep voor EDIH voorstellen moeten uiterlijk 28 september ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) per adres Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag of bij voorkeur per email: EDIH@rvo.nl.

U bent in de gelegenheid om een concept voorstel voorafgaande aan de definitieve indiening te bespreken met het Ministerie EZK, Ministerie BZK en RVO. Hiertoe dient u uw concept versie uiterlijk 24 augustus aan te leveren. De besprekingen van de concepten worden vervolgens in de week van 31 augustus gepland.

De selectie uit de ingediende EDIH voorstellen die voldoen aan de voorwaarden en gezamenlijk een landelijke en inhoudelijke vertegenwoordiging bewerkstelligen wil ik in november aan de EU voorleggen. Deze geselecteerde voorstellen kunnen door de Europese Commissie uitgenodigd worden om deel te nemen aan de EU brede competitie voor financiering.

Op 15 juli van 13.30 tot 15.00 uur vindt een virtuele informatiebijeenkomst plaats. Aanmelding daarvan kan per email: EDIH@rvo.nl. De sessie wordt opgenomen zodat de informatie ook nadien beschikbaar is.

4. Nadere informatie

Voor meer informatie en relevante documenten verwijs ik u naar de website van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/nationale-voorselectie-european-digital-innovation-hubs. Hier vindt u onder andere meer informatie over het afwegingskader, het in te dienen format en het verdere proces.

’s-Gravenhage, 1 juli 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven