Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2020, 36962Ruimtelijke plannenBestemmingsplan "Nibbixwoud - Overspoor 80" onherroepelijk

Logo Medemblik

Op 9 april 2020 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan “Nibbixwoud – Overspoor 80” vast. Het bestemmingsplan maakt een vergroting van het bestaande kassencomplex aan Overspoor 80 in Nibbixwoud mogelijk. De uitbreiding behelst 3,5 hectare kassen, te realiseren in twee fasen aan de zuidkant van de bestaande kassen. In het bestemmingsplan is een landschappelijk inpassingsplan opgenomen.

Het besluit lag tot 19 juni 2020 ter inzage. In die periode konden belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State tegen het besluit.

Tegen het besluit is geen beroep ingesteld. Dit betekent dat het bestemmingsplan “Nibbixwoud – Overspoor 80” op 19 juni 2020 in werking is getreden en onherroepelijk is geworden.