Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2020, 36935Ruimtelijke plannenInspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Partiële herziening onbenutte plancapaciteit detailhandel, horeca en kantoren’

Logo Leeuwarden

Van 9 juli 2020 tot en met 19 augustus 2020 ligt dit voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Een paraplubestemmingsplan is een partiële (gedeeltelijke) herziening van één of meerdere bestemmingsplannen. In dit geval betreft het het hele grondgebied van de gemeente. Op één of meer aspecten worden diverse bestemmingsplannen aangepast of aangevuld, voor het overige blijven de desbetreffende bestemmingsplannen van kracht.

Ontwikkeling

Uit onderzoek van STEC groep (voor de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur) naar de behoefte aan onder andere detailhandel en horeca én het ‘Convenant aanpak leegstand kantoren' is gebleken dat de plancapaciteit voor detailhandel, horeca en kantoren niet in overeenstemming is met de behoefte in onze gemeente. Naar aanleiding daarvan is er een inventarisatie naar onbenutte plancapaciteit uitgevoerd. Onbenutte plancapaciteit ontstaat als locaties met vestigingsmogelijkheden voor detailhandel, horeca of kantoren niet als zodanig worden gebruikt (leegstand of ander gebruik). Door onbenutte plancapaciteit (deels) weg te bestemmen, ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en kan sturing gegeven worden aan de ontwikkelingsrichting van de gemeente.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

 • in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure: vanwege de situatie rondom corona kan dit alleen op afspraak en uitsluitend als u het plan thuis niet digitaal in kunt zien (noodzaak).

 • via de website https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen.

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen ingezetenen en belanghebbenden reageren. Dit kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. U geeft aan met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Het college van burgemeester en wethouders kan deze punten dan afwegen en meenemen bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan.

 • Schriftelijk/elektronisch:

  • schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

  • stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders.

   Vermeld in uw brief/mail:

   • inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Partiële herziening onbenutte plancapaciteit detailhandel, horeca en kantoren’

   • waarom u een reactie indient

   • de datum

   • uw naam en adres

   • in geval van een brief uw handtekening

 • mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur).