Provincie Zeeland - Verlening reguliere omgevingsvergunning voor brengen van stoffen van Finlandweg 21 naar Zevenaarhaven in Terneuzen

Logo Zeeland

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 7 juni 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van TPT Holding B.V. voor de inrichting aan de Finlandweg 21, 4538 BL Terneuzen.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag en bewerking van chemicaliën met aanverwante activiteiten.

 

De aanvraag betreft het reviseren van de huidige vergunde situatie.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta) heeft op 4 juli 2019 een aanvraag ontvangen van TPT Holding B.V. om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het brengen van stoffen, afkomstig van TPT Holding B.V., gelegen aan de Finlandweg 21 in Terneuzen in de Zevenaarhaven welke in open verbinding staat met het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

 

Deze aanvragen zijn gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie heeft verzorgd.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland en de minister van Infrastructuur en Waterstaat maken bekend dat zij hebben besloten de vergunningen te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikkingen en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 9 juli 2020 tot en met 20 augustus 2020 op de volgende plaatsen inzien:

 • -

  de gemeente Terneuzen, publieksbalie, Stadhuisplein 1 Terneuzen, na telefonische afspraak;

 • -

  Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg, na telefonische afspraak;

 • -

  de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikkingen, kan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, t.a.v. het Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking;

 • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de desbetreffende beschikking;

 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999142521.

 

Naar boven