Provincie Zeeland - Besluit op mer-beoordelingsnotitie van Zeeland Airport B.V.

Logo Zeeland

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 4 maart 2020 van Zeeland Airport B.V. een mer- beoordelingsnotitie (en op 17 maart 2020 een bijbehorende addendum) op grond van het Besluit milieueffectrapportage ontvangen. De mer-beoordelingsnotitie is ingediend ten behoeve van een voorgenomen aanpassing van het Luchthavenbesluit Midden-Zeeland voor:

  • -

    het roteren en verplaatsen van de start- en landingsbaan;

  • -

    het verplaatsen en optimaliseren van de helikopterspot.

 

Ingevolge het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage zijn deze voorgenomen activiteiten mer-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat beoordeeld dient te worden of voor de voorgenomen activiteiten een milieueffectrapportage (mer) moet worden opgesteld.

 

Na toetsing van de voorgenomen activiteiten hebben Provinciale Staten op 29 mei 2020 besloten dat voor deze activiteiten geen mer behoeft te worden opgesteld omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

 

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbeslissing, waartegen geen bezwaar of beroep open staat, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt uw reactie omtrent dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure voor de wijziging van het vigerende luchthavenbesluit. Tijdens deze procedure zal onderhavig besluit gelijktijdig met het ontwerp luchthavenbesluit ter inzage worden gelegd.

 

Voor het inzien, mondelinge toelichting en / of kopieën van de betreffende stukken kunt u zich wenden tot F. Worobiej-Jansen (tel 0118 – 631973, mail: fworo@zeeland.nl).

 

Naar boven