Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2020, 36641VerkeersbesluitenGemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit in verband met het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de verkeersproef in het centrum van Reuver;

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders van Beesel,

- gezien de aanvraag op 24 juni 2020, om weg/wegen af te sluiten voor het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de verkeersproef in het centrum van Reuver;

- gelet op:

 • het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (AWB);

 • het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d in de Wegenverkeerswet 1994;

 • het bepaalde in artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, dat een besluit moet worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; 

overwegende:

 • Voor de gemeente Beesel zijn leefbaarheid en levendigheid van de centra van Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Echter de aantrekkelijkheid van de centra staat onder druk, onder andere door leegstaande winkelpanden. Onze centra moeten inspelen op het veranderende koopgedrag. Iedere dorpskern heeft zijn eigen structuur en zijn eigen kansen en uitdagingen. Het vergt focus, lef en daadkracht om de drie centra toekomst bestendig te maken en houden.

  In december 2019 stelde de gemeenteraad hiervoor de visie ‘Toekomstbestendige centra gemeente Beesel’ vast. Inclusief uitvoeringsprogramma met acties en maatregelen voor alle centra en voor de afzonderlijke kernen. Het doel is om de levendigheid in Reuver te versterken en de leefbaarheid in Offenbeek en Beesel te garanderen. Levendige en leefbare dorpskernen maken we met elkaar. Ook het schetsontwerp voor het centrum van Reuver, een van de actiepunten, is vastgesteld.

  Daarnaast besloot de gemeenteraad om een verkeersproef in het centrum van Reuver te laten uitvoeren: om meer duidelijkheid te krijgen over de huidige verkeersstructuur en mogelijke alternatieven en met deze proef een (mogelijk) betere doorstroming, bereikbaarheid en beleving in de praktijk te toetsen.

  Concrete maatregelen

  Om het verkeer beter te laten doorstromen en het centrum beter bereikbaar te krijgen, nemen we verschillende, tijdelijke maatregelen:

 • -

  Weren doorgaand vrachtverkeer uit het centrum en via de A73 laten rijden;

 • -

  Het centrum is alleen toegankelijk bestemmingsverkeer;

 • -

  Eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd komende vanuit Roermond op een deel van de Rijksweg in het centrum;

 • -

  Deel Rijksweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer komende vanuit Venlo, omleiding voorhanden;

 • -

  Plantenbakken als verkeersremmende maatregelen

 • -

  Verwijderen van de wegversmalling bij klooster;

 • -

  Voor langzaam verkeer van noord naar zuid leggen we een fietspad aan. Langzaam verkeer gaat niet meer over Rijksweg maar over Past Vranckenlaan;

 • -

  het verleggen van fietsstrook in de richting van het klooster en daarmee een afkorting voor fietsers te realiseren.

  De duur van de maatregel beperkt wordt van 1 juli 2020 tot 30 november 2020

 • dat het wenselijk is om voor deze activiteit(en) een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen;

 • dat de duur van de maatregelen beperkt dient te worden tot de duur van de activiteit(en);

 • dat de aangegeven weg/wegen in beheer is/zijn van de gemeente Beesel;

B E S L U I T E N:

 • 1.

  door plaatsing van bord C3 en C2 van het RVV wordt de Rijksweg komende vanaf Roermond, eenrichtingsverkeer.

 • 2.

  Voor autoverkeer komende vanuit Venlo is een deel van de Rijksweg niet toegankelijk; vanaf de Pastoor Vranckenlaan tot aan de kruising Stationsstraat/Rijksweg/Raadhuisplein. De route gaat via de Pastoor Vranckenlaan en het Raadhuisplein.

 • 3.

  Met de plaatsing van het bord C7 van het RVV wordt het doorgaande vrachtverkeer op de Rijksweg in Reuver vanaf de rotonde bij de Bergerhofweg tot aan de rotonde met de Klaashofweg geweerd m.u.v. bestemmingsverkeer.

 • 4.

  Voor de mensen die de huidige situatie kennen betekent dit dat het eenrichtingsverkeer op de Pastoor Vranckenlaan tussen de Rijksweg en Karel Doornmanlaan wordt omgekeerd. Om de toegankelijkheid voor het vrachtverkeer te waarborgen passen we de verkeerssituatie op de hoek Rijksweg /Pastoor Vranckenlaan aan.

 • 5.

  Ook leggen wij een voetgangersoversteekplaats aan op de Pastoor Vranckenlaan ter hoogte van het Raadhuisplein om de verkeersveiligheid voor voetgangers te waarborgen.

 • 6.

  Vanaf noord naar zuid wordt eenrichtingsverkeer voor langzaam verkeer. Dit wordt aangeven door de borden C03 met onderbord OB54 en met bord G11 en met rode markeringsverf.

 • 7.

  Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers

 • 8.

  te bepalen dat de onder 1 bedoelde tijdelijke verkeersmaatregel uitsluitend geldt op 1 juli 2020‎ vanaf 09:00 uur tot 1 november 2020 09:00 uur.

Reuver, 30 juni 2020

Namens burgemeester en wethouders van Beesel,

beleidsmedewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening beroep

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Als u een spoedeisend belang heeft en u bent belanghebbende, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond.

Voor een procedure bij de Rechtbank moet u griffiegeld betalen.