Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2020, 3655Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Doetinchemseweg 11 te Kilder'

Logo Montferland

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 januari 2020 het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Doetinchemseweg 11 te Kilder' heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Doetinchemseweg 11 te Kilder' voorziet in een volledige herontwikkeling van de voormalige agrarische bedrijfslocatie. In dit kader wordt alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (inclusief bestaande woning met deel) op de locatie gesloopt en vindt op grond van de mogelijkheden voor functieverandering en woningsplitsing een nieuwe invulling plaats met 3 woningen volgens het boerenerfprincipe.

Het vastgestelde bestemmingsplan is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Zo is de eerder in het ontwerpplan opgenomen beperking met betrekking tot vergunningvrij bouwen verwijderd nu dit functieveranderingsinitiatief op grond van de ‘aanpassing functieveranderingsbeleid naar wonen 2019’ is aangemerkt als ‘lopend initiatief’, waarvoor op dit punt geen nadere beperkingen zouden worden opgenomen. In dat kader heeft een enkele wijziging plaatsgevonden in de regels, de toelichting en de verbeelding. Voorts zijn enkele standaard begrippen gedefinieerd in de regels en is het besluit hogere grenswaarde opgenomen in de bijlagen bij de toelichting.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 23 januari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt;

- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

- een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Montferland bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Didam, 21 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Montferland