Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2020, 3642VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Jan Willem Brouwersstraat 22 opheffen gehandicaptenparkeerplaats kenteken 80-JXD-8

Logo Amsterdam

SW20-00412

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

 

Overwegingen ten aanzien van dit besluit

Gelet op

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen;

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Overwegende

 • dat de gehandicaptenparkeerplaats aan de Jan Willem Brouwersstraat 22 moet worden opgeheven;

 • dat voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

 • dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam.

 

BESLUIT

 • 1.

  door het verwijderen van het bord conform model E6 (gehandicaptenparkeerplaats) als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, en het bijbehorende onderbord en het verwijderen van de ondersteunende wegmarkeringen (RVV 1990) de gehandicaptenparkeerplaats aan de Jan Willem Brouwersstraat 22 (parkeervaknummer 120279485492) met kenteken 80-JXD-8 op te heffen;

 • 2.

  dit besluit in werking te laten treden zodra het bord en onderbord genoemd onder 1. zijn verwijderd;

 • 3.

  dat de aan de vergunninghouder vergunde parkeerplaats aan de Jan Willem Brouwersstraat 22 als zodanig zal worden verwijderd en zal worden toegevoegd aan het reguliere parkeerareaal.

Amsterdam, 15 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

 

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL AMSTERDAM

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.