Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2020, 36333VerkeersbesluitenParkeergelegenheid (E04) en algemene gehandicaptenparkeerplaats (E06) De Couburg te Koudekerke

Logo Veere

Burgemeester en wethouders van Veere

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap.

Op het parkeerterrein van De Couburg (t.h.v. Duinstraat 4 te Koudekerke) is overlast van geparkeerde voertuigen. Dat omvat parkeren in het groen, dubbelparkeren, parkeren buiten de vakken, blokkeren van routes voor fietsers en voetgangers en een matige bereikbaarheid voor hulpdiensten. Ook is er sprake van een hoge parkeerdruk op het parkeerterrein, terwijl er in de omgeving voldoende parkeerruimte is. Dat resulteert in de volgende wensen:

- op het parkeerterrein parkeren alleen nog maar toestaan in de parkeervakken;

- naast de ingang van sporthal De Couburg een extra parkeervak bestemmen als algemene gehandicaptenparkeerplaats naast de reeds bestaande twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Vanwege de hoge parkeerdruk de huidige standaard breedte van het parkeervak handhaven.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg conform een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen van overlast door geparkeerde voertuigen;

- het goed bereikbaar maken en daarmee bruikbaar maken van de parkeervakken;

- het goed bereikbaar maken van De Couburg (voor hulpdiensten);

- de kans te vergroten voor minder validen dat zij vlakbij de toegangsdeur van De Couburg een parkeerplaats vinden;

- de parkeerdruk niet onnodig te verhogen door het parkeervak dat als algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt aangewezen de standaard breedte te laten behouden. Overleg met de beheerders van de sporthal leert dat een parkeervak met de standaard breedte afdoende moet zijn voor de beoogde gebruikers van de nieuw te realiseren algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Het is dan ook gewenst om op de parkeergelegenheid t.h.v. Duinstraat 4 te Koudekerke het parkeren alleen in de parkeervakken toe te staan en naast de ingang van sporthal De Couburg een extra parkeervak te bestemmen als algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie Zeeland-West-Brabant, afdeling Zeeland, district Walcheren.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is het college van burgemeester en wethouders tot het besluit gekomen om bij de toegang van het parkeerterrein t.h.v. Duinstraat 4 te Koudekerke bord E04 te plaatsen en bij de extra gehandicaptenparkeerplaats bord E06 te plaatsen van bijlage 1 van het 'Reglement verkeersregels en verkeerstekens'. De verkeersborden en de markering worden aangebracht conform de bijgesloten situatieschets behorende bij dit besluit.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Veere in zijn vergadering van dinsdag 23 juni 2020,

de secretaris,

J.F.M. Steinbusch

de burgemeester,

drs. R.J. van der Zwaag

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het College van burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Te plaatsen bebording:

Locaties bebording en markering: