Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenStaatscourant 2020, 36247Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Kom Esch 2020’

Logo Haaren

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de volgende stukken voor iedereen ter inzage liggen:

  • 1.

    Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Esch 2020’ met identificatienummer NL.IMRO.0788.BP20ESCKomEsch-OTW1 van de gemeente Haaren;

  • 2.

    De daarbij behorende stukken.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Esch 2020’ betreft een actualisatie van het geldende bestemmingsplan Kom Esch. Daarnaast voorziet het ontwerpbestemmingsplan ook in de actualisatie van het bestemmingsplan voor het voormalige klooster Sancta Monica.

Inzien stukken

Het ontwerpbestemmingsplan “Kom Esch” en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 9 juli 2020 gedurende zes weken (tot en met woensdag 19 augustus 2020) ter inzage. Het plan is te raadplegen op onze website www.haaren.nl. Op de website klikt u op “Wonen en omgeving” en “Bestemmingsplannen”. Zo komt u bij het bestemmingsplan Kom Esch. Ook zijn de stukken tijdens de openingstijden in te zien aan de balie van de Gemeentewinkel. Om deze documenten in te zien moet u vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen naar 0411- 62 72 82. Indien u het plan raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u zowel op het adres zoeken als op het planidentificatienummer. Het planidentificatienummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.BP20ESCKomEsch-OTW1.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van ter inzage ligging heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 44, 5076 ZG Haaren of via gemeente@haaren.nl . In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan uw zienswijze betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0411-627282. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Haaren, 8 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Haaren