Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseStaatscourant 2020, 3595Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Heereweg 460a - uitbreiding zorgboerderij’ vastgesteld

Logo Lisse

De gemeenteraad van Lisse heeft op 19 december 2019 het bestemmingsplan ‘Heereweg 460a – uitbreiding zorgboerderij’ met identificatienummer NL.IMRO.0553.bphweg460azorg-Vax1 vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Heereweg 460A te Lisse, waar stichting SterkSaam is gevestigd.

Inhoud plan

Het plan houdt het volgende in:

 

 • 1.

  In de wagenschuur worden een kookacademie/tearoom en een Bed & Breakfast ondergebracht;

 • 2.

  Een perceel bollengrond van 1044m2 wordt omgezet voor hobbymatig agrarisch gebruik;

 • 3.

  Ondergeschikte detailhandel wordt in een deel van het bijgebouw van de zorgboerderij toegestaan. Hier vervaardigen deelnemers diverse producten die ze mogen verkopen.

In het bestemmingsplan is geborgd dat de activiteiten te alle tijden gerelateerd zijn aan de primaire maatschappelijke functie van de zorgboerderij.

 

Ter inzage

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan ‘Heereweg 460a - uitbreiding zorgboerderij’, bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting, ligt vanaf donderdag 23 januari 2020 tot en met woensdag 4 maart 2020 ter inzage.

 

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien op het gemeentehuis in Lisse.

De digitale versie van dit vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van donderdag 23 januari 2020 tot en met woensdag 4 maart 2020 beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Dit geldt voor:

 • 1.

  Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren hebben gebracht;

 • 2.

  Belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

 

Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

 

Het besluit treedt op donderdag 5 maart 2020 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepsschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. 

 

Informatie 

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met José Feijen, domein Ruimte, afdeling Planvorming, via telefoonnummer 14 0252 of via j.feijen@hltsamen.nl.