Beleidsregels subsidie ondersteuning donorregistratie

Het Algemeen bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 2 en 4 van de Regeling incidentele projectsubsidies Koninklijke Bibliotheek:

besluit:

vast te stellen de volgende Beleidsregels subsidie ondersteuning donorregistratie

Artikel 1 Subsidiabele activiteit

Het Algemeen bestuurscollege kan subsidie verstrekken voor kosten die gemaakt worden om burgers te kunnen informeren over en te ondersteunen bij donorregistraties als bedoeld in de Wet op de orgaandonatie.

Artikel 2 Subsidieontvanger

Subsidie wordt verstrekt aan lokale bibliotheken als bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Artikel 3 Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 1.000,– per lokale bibliotheek.

Artikel 4 Vaststelling zonder voorafgaande verlening

De subsidie wordt overeenkomstig artikel 5.6, tweede lid, van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019, zonder voorafgaande verlening vastgesteld.

Artikel 5 Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht:

  • a. de activiteit uit te voeren;

  • b. na afloop van de activiteiten in de Bibliotheekmonitor te registreren welke activiteiten zijn uitgevoerd.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 10 juli 2020 en vervallen per 1 augustus 2021.

Vastgesteld tijdens ABC vergadering van 29 juni 2020

Naar boven