Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 35709Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan “Krakeel, deelplan Zuiderkruis, 2019”

Logo Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 25 juni 2020 het bestemmingsplan “Krakeel, deelplan Zuiderkruis 2019” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is gemaakt voor het perceel direct ten westen van Zuiderkruis 40 te Hoogeveen (Hoogeveen, sectie C, nummers 3565 (gedeeltelijk) en 3497) en maakt het bouwen van maximaal 12 woningen mogelijk.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt van 9 juli tot en met 20 augustus 2020 ter inzage bij de gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op http://www.hoogeveen.nl/inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2019BP8009002-VG01.

Beroep/ verzoek voorlopige voorziening

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:

  • 1.

    een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het college van B&W;

  • 2.

    een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot het college van B&W te wenden.

U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van het college van B&W treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.