Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 3567Overig

Ontwerpbesluit L11Alaaf, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob

In de Begroting 2020 heeft de stichting Regionale Publieke Omroep (hierna: RPO) een aanvraag ingediend voor ministeriële instemming met het verspreiden van het aanbodkanaal L11Alaaf. De begroting inclusief de aanvraag is gepubliceerd op de site van de RPO: https://www.stichtingrpo.nl/beleidsplannen/.

Op grond van artikel 3.12, tweede en derde lid, van de Awb geef ik hierbij kennis van de zakelijke inhoud van mijn ontwerpbesluit.

Inhoud ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit bevat mijn instemming met de verspreiding van L11Alaaf.

Publicatie

Het ontwerpbesluit wordt op 21 januari 2020 gepubliceerd en ter inzage gelegd via plaatsing op de website van het Rijk: www.rijksoverheid.nl. Het ontwerpbesluit wordt ook toegezonden aan de belanghebbenden die bij het ministerie bekend zijn, onder wie de RPO als aanvrager.

Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken, te rekenen vanaf 21 januari 2020, hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen moeten zowel per post als per e-mail worden ingediend, onder vermelding van het onderwerp ‘Ontwerpbesluit L11Alaaf’. Indiening per post geschiedt aan:

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Arie Slob

Postbus 16375

2500 BJ ’s-Gravenhage

Indiening per e-mail geschiedt aan: nieuwedienstenRPO@minocw.nl

Belanghebbenden moeten vermelden of een zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat. In dat geval geven belanghebbenden gemotiveerd aan welke dat zijn. Belanghebbenden wordt verzocht om zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van hun zienswijze in te dienen.

Belanghebbenden die hun zienswijze mondeling naar voren willen brengen, kunnen dit uiterlijk binnen een week, te rekenen vanaf 21 januari 2020, kenbaar maken per e-mail op het hiervoor vermelde e-mailadres. Ook in deze e-mail moet het onderwerp ‘Ontwerpbesluit L11Alaaf’ worden vermeld. Mede afhankelijk van de verzoeken kan besloten worden tot het houden van een hoorzitting.