Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalwijkStaatscourant 2020, 35666VergunningenOmgevingsvergunning voor de realisatie van een dam met gemaal in het Zuiderkanaal met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen in het kader van het Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk (AWW)

Logo Waalwijk

Het college van Waalwijk maakt bekend dat een omgevingsvergunning is verleend waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° van de Wabo wordt afgeweken van de planregels van het bestemmingsplan "Haven Zeven Eerste Herziening" voor de realisatie van een dam met gemaal in het Zuiderkanaal met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen in het kader van het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk (AWW) op de percelen kadastraal bekend gemeente Capelle, sectie N, nummers 337, 338 en 339 en gemeente Waalwijk, sectie N, nummers 303, 304 en 870.

 

De vergunning betreft de volgende activiteit:

 

 • 1.

  Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening.

 •  

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 24 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de Frontoffice Bouwen, Wonen en Leefomgeving van de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Let op, voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via 0416-683456.

 

Daarnaast is de omgevingsvergunning raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.0867.ovwwdamgemaalaww-va01

 

Beroep / voorlopige voorziening

De volgende belanghebbende kunnen beroep indienen:

 • 1.

  degenen die zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • 2.

  degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

 • 3.

  degenen die, indien het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit, tegen de wijzigingen beroep willen instellen;

 • 4.

  de wettelijke adviseurs die advies hebben ingediend naar aanleiding van het ontwerpbesluit.

   

De termijn van zes weken voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, cluster bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking.

 

Indien een beroepschrift is ingediend gedurende de genoemde periode, kan- indien er sprake is van een spoedeisend belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht.

 

Voor het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.