Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 35650Besluiten van algemene strekking

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 22 juni 2020 nummer CvTE-20.01233, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo ten behoeve van het examenjaar 2022, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi ten behoeve van de examenjaren 2021, tevens preliminaire vaststelling van een syllabus ten behoeve van het examenjaar (Regeling syllabi centrale examens vo 2022)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, bedoeld in artikel 2, achtste lid, van de Wet College voor toetsen en examens, gegeven op 26 juni 2020, kenmerk 885484,

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling syllabi ten behoeve van het examenjaar 2022

De syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo ten behoeve van het examenjaar 2022, worden vastgesteld dan wel nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

De syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo die bij eerdere regelingen Regeling syllabi centrale examens vo 2020 en Regeling syllabi centrale examens vo 2021 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in bijlage 2 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3. Preliminaire vaststelling van een syllabus ten behoeve van het examenjaar 2023

De syllabus voor de centrale examens in het havo ten behoeve van het examenjaar 2023 wordt vastgesteld voor het vak vermeld in bijlage 3 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 4. Bekendmaking

  • 1. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2. De syllabi, bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3, worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 5. Inwerkingtreding

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Artikel 1 en de daarbij behorende bijlagen vervallen met ingang van 1 januari 2023.

  • 3. Artikel 2 en de daarbij behorende bijlage vervallen met ingang van 1 januari 2022.

  • 4. Artikel 3 en de daarbij behorende bijlage vervallen met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens vo 2022.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE 1A SYLLABI VWO 2022

(Bijlage als bedoeld in artikel 1)

Voor de centrale examens vwo 2022 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

Grieks

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Latijn

maatschappijwetenschappen

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

BIJLAGE 1B SYLLABI HAVO 2022

(Bijlage als bedoeld in artikel 1)

Voor de centrale examens havo 2022 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

beeldende vakken

biologie

economie

Fries

geschiedenis

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

maatschappijwetenschappen

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

BIJLAGE 1C SYLLABI VMBO 2022

(Bijlage als bedoeld in artikel 1)

Voor de centrale examens vmbo 2022 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijkunde

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

profielvakken beroepsgericht:

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

media, vormgeving en ict

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

dienstverlening en producten

groen

BIJLAGE 2 NADERE VASTSTELLING SYLLABI

(Bijlage als bedoeld in artikel 2)

vwo

De syllabi voor de centrale examens vwo die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

Syllabi voor de centrale examens 2021:

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

scheikunde

Syllabus voor de centrale examens 2023:

economie vwo

havo

De syllabi voor de centrale examens havo 2021 die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

bedrijfseconomie

economie

geschiedenis

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

moderne vreemde talen

scheikunde

vmbo

De syllabus voor de centrale examens vmbo 2021 die bij een eerdere Regeling syllabi centrale examens vo is vastgesteld, wordt nader vastgesteld voor het volgende (profiel)vak:

zorg en welzijn

BIJLAGE 3 PRELIMINAIRE VASTSTELLING SYLLABI 2023

(Bijlage als bedoeld in artikel 3)

havo

Voor de centrale examens havo 2023 wordt een syllabus voor het volgende vak vastgesteld:

economie

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs (vo). De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma’s vwo, havo en vmbo zoals vastgesteld in de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.

In de examenprogramma’s wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak in het centraal examen (CE) zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het CE-deel wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden.

De examenprogramma’s en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Vaststelling syllabi ten behoeve van het examenjaar 2022

Met dit artikel en de daarbij behorende bijlagen worden de syllabi voor de centrale examens van 2022 vastgesteld dan wel nader vastgesteld. Hierbij is het volgende van belang:

  • In de syllabi 2022 (www.examenblad.nl, jaarring 2022) zijn de wijzigingen ten opzichte van de syllabi 2020 duidelijk zichtbaar – geel – gemarkeerd, en

  • Er zijn geen vakken waarvoor de syllabus 2022 nog niet kan worden vastgesteld.

Van de vakken waarvan de syllabus al eerder was vastgesteld, wordt de syllabus bij deze regeling nader vastgesteld.

Artikel 2 Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

Zoals ook in de toelichtingen bij eerdere regelingen syllabi centrale examens vo is vermeld, kunnen bijstellingen gegeven worden op vastgestelde syllabi. Dat volgt ook uit de bevoegdheid tot vaststelling van de syllabi, die is neergelegd in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens. Met artikel 2 en bijbehorende bijlage 2 worden de in deze bijlage genoemde syllabi bijgesteld.

Op www.examenblad.nl (kies de juiste jaarring) zijn de nader vastgestelde syllabi gepubliceerd.

De verschillen met de eerder vastgestelde syllabi zijn duidelijk zichtbaar – blauw – gemarkeerd.

Artikel 3 Preliminaire vaststelling van een syllabus ten behoeve van het examenjaar 2023

Met artikel 3 en de bijbehorende bijlage wordt de in deze bijlage genoemde syllabus ten behoeve van het examenjaar 2023 vastgesteld.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse