Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 35563Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Scharsterbrug – Scharren 19 en ontwerp besluit hogere grenswaarde Scharsterbrug – Westersypen

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 3 juli 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug – Scharren 19 met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Het hiermee gecoördineerde ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ligt ook ter inzage in deze periode.

 

Plangebied

Het plangebied ligt langs het bebouwingslint van de Scharren even ten zuiden van de kern Scharsterbrug.

De begrenzing van het plangebied is afgestemd op de toekomstige inrichting van het bedrijf Westersypen.

 

Doel bestemmingsplan

Aan de Scharren 19 te Scharsterbrug is een woonzorginstelling gevestigd. Het bedrijf biedt wonen, zorg en dagbesteding aan. De wooneenheden inclusief de bedrijfswoning zijn in de bestaande boerderij gevestigd. De vrijstaande schuren rondom de boerderij worden gebruikt ten behoeve van dagbesteding.

Het voornemen is om de boerderij volledig te gaan benutten ten behoeve van wooneenheden voor de cliënten van de woonzorginstelling. Hiervoor wordt de bedrijfswoning inpandig verbouwd tot wooneenheden. Vervolgens is het plan opgevat om op de gronden ten noorden van de huidige inrichting een nieuwe bedrijfswoning inclusief een berging te realiseren. Daarnaast is de vrijstaande schuur en overkapping aan de zuidkant van het plangebied reeds gesloopt en vervangen door een nieuw dagbestedingsgebouw

 

Ontwerp besluit hogere grenswaarde

Op de planlocatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder overschreden. Het college is daarom voornemens om een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen voor de nieuw te realiseren bedrijfswoning.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere grenswaarde met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 

· de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

· het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

· het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPSSB19SCHARREN19-ON01

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerp besluit hogere grenswaarde indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

· schriftelijk:

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • 1.

  ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug-Scharren 19,

 • 2.

  waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

 • 6.

  wanneer u een zienswijze heeft over het ontwerp besluit hogere grenswaarde kunt u deze richten aan het college van burgemeester en wethouders in plaats van de gemeenteraad

   

  · Mondeling: U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

   

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 1 juli 2020

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren