Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 35515Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidbroek, entree Gouden Driehoek

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 4 juni 2020 het bestemmingsplan Zuidbroek, entree Gouden Driehoek gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in een bestemmingswijziging van ‘Gemengd’ naar ‘bedrijventerrein’, een soortgelijke bestemming als die op de resterende gronden van de zichtzone rust.

 

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Artikel 4.3.a.6 is verwijderd;

  • Artikel 4.3 is artikel 4.4 geworden;

  • Artikel 4.3. Specifieke gebruiksregels is opgenomen.

  • In de toelichting is de waterparagraaf gebieds-specifieker geworden en is er dieper in gegaan op de waterbergingsopgave.

 

Het plan inzien

Het bestemmingsplan Zuidbroek, entree Gouden Driehoek met bijbehorende stukken en het raadsbesluit kunt u inzien van donderdag 2 juli 2020 tot en met donderdag 13 augustus 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpzbrentreegoudend-va01, en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder Zuidbroek. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

Reageren op het plan (in stellen beroep )

Van vrijdag 3 juli 2020 tot en met donderdag 13 augustus 2020 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;

- die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die in het vastgestelde bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

 

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.