Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2020, 35510Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan Grootslagweg 15 in Andijk, gemeente Medemblik

Logo Medemblik

 

Burgemeester en wethouders van Medemblik hebben het wijzigingsplan “Grootslagweg 15, Andijk” op 28 mei 2020 vastgesteld.

 

Het wijzigingsplan gaat over het vergroten van het agrarisch bouwvlak tot 2 hectare”, ten behoeve van het uitbreiden van het agrarisch bedrijf, met een bedrijfsgebouw en kassen op het perceel Grootslagweg 15 in Andijk.

 

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u vanaf 3 juli 2020 zes weken inzien in het gemeentehuis op het adres Dick Ketlaan 21, Wognum. Bel hiervoor met afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00. Het wijzigingsplan is ook in te zien op www.medemblik.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (planid: NL.IMRO.0420.WPGROOTSLAGWEG15-VA04).

 

Beroep

Tijdens de eerder genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

• een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

• een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen

zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

• de redenen van het beroep.