Vaststelling wijzigingsplan ‘Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10’

Logo Waddinxveen

Op 2 juni 2020 heeft het college het wijzigingsplan Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10 vastgesteld. Met dit plan wordt één vrijstaande woning mogelijk gemaakt. Door een administratieve fout is een aantal zienswijzen niet meegenomen in de besluitvorming van 2 juni 2020. Alle ingediende zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het wijzigingsplan. Burgemeester en wethouders maken bekend dat het wijzigingsplan op 23 juni 2020 opnieuw is vastgesteld.

Wilt u het vastgestelde wijzigingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 2 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 13 augustus 2020 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 13 augustus 2020. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 13 augustus 2020. Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Waddinxveen, 1 juli 2020

Naar boven