Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldebroekStaatscourant 2020, 35292Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 72

Logo Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het college op 23 juni 2020 het wijzigingsplan “Buitengebied, Groote Woldweg 72” ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Doel van het plan

Het wijzigingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 72 legt de juridisch-planologische basis om de agrarische bestemming om te zetten naar een woonbestemming en ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen – monument’, de maximale oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen uit te breiden naar 200 m2. Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals deze is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied, 2007.

 

Inzien

Het vastgesteld wijzigingsplan ligt ter inzage van 1 juli tot en met 11 augustus 2020. U kunt de stukken inzien op:

- www.oldebroek.nl/bestemmingsplannen 

- Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken op adres of PlanID: NL.IMRO.0269.BG171-ON01

- het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.

 

Nu het gemeentehuis gesloten is kunt u niet meer even binnenlopen om de stukken te bekijken die ter inzage liggen. Wilt u de stukken die ter inzage liggen toch graag inzien dan kan dat. U kunt veel stukken online bekijken via de website www.oldebroek.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze digitale werkwijze heeft op dit moment onze voorkeur. U kunt een afspraak maken om de stukken toch in het gemeentehuis in te zien. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd.

 

Beroep

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen het genomen besluit door een belanghebbende:

a. die op tijd een zienswijze heeft ingediend bij het college;

b. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

 

Eventueel beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s‐Gravenhage.

 

Inwerkingtreding van het wijzigingsplan

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 12 augustus 2020. Tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het wijzigingsplan treedt dan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.