Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesStaatscourant 2020, 3519VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – Reconstructie – Wakkerendijk Eemnes

Logo Eemnes

Burgemeester en wethouders van Eemnes,

 

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15, lid 1 van WVW 1994, dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of een verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) dat de plaatsing en verwijdering van de verkeersteken(s) B1, B3, B4, B5, B6, D2, E1, E2, F1, G11 en G12a, van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 24 van het BABW dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de politie Regio Midden Nederland, cluster Oost;

Overwegende dat:

 • de gemeente een integrale reconstructie heeft voorbereid waarbij de wegen Wakkerendijk en een klein gedeelte van de Laarderweg grootschalig worden onderhouden;

 • hierbij tegelijkertijd met het onderhoud diverse aanpassingen worden meegenomen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren op de genoemde wegen;

 • over de voorbereiding van de reconstructie uitgebreid overleg is gevoerd met een integrale klankbordgroep waarin een brede groep stakeholders vertegenwoordigd is geweest;

 • naar aanleiding van de participatie op 25 februari 2019 een besluit is genomen door de gemeenteraad waarbij het definitieve ontwerp is vastgesteld;

 • de bewoners met een brief geïnformeerd zijn over het definitief ontwerp en dinsdag 16 juli 2019 is het (concept) definitief ontwerp - gedurende 6 weken - ter inzage is gelegd;

 • na aanleiding van de ter inzage legging diverse vragen en opmerkingen zijn binnengekomen die zijn meegenomen in de verdere uitwerking van het voorliggende plan;

 • in onderstaand besluit de wijzigingen op de Wakkerendijk van noord naar zuid worden toegelicht en gemotiveerd;

 • kruispunt Laarderweg- Wakkerendijk/ Meentweg is gelegen binnen een verblijfsgebied waar een 30 kilometer per uur zone van kracht is;

 • in verblijfsgebieden de doorstroming minder van belang is omdat de nadruk meer ligt op verblijven van verkeersdeelnemers;

 • het daarbij passend is om aan bestuurders van rechts voorrang te verlenen op kruispunten die binnen de zone aanwezig zijn zoals dit gebruikelijk is binnen 30 km/u zones;

 • daarom op het kruispunt Laarderweg – Wakkerendijk/ Meentweg een gelijkwaardig kruispunt wordt gerealiseerd door het bestaande voorrangskruispunt op te heffen;

 • de gelijkwaardigheid van de wegen in de gekozen inrichting wordt verduidelijkt door een visueel plateau aan te leggen;

 • gekozen is voor een visueel plateau omdat er anders trillingen kunnen ontstaan door zwaar verkeer dat de route gebruikt zoals landbouwverkeer en (vracht) expeditie verkeer;

 • de Wakkerendijk in het Gemeentelijke verkeers – vervoersplan is aangeduid als hoofdfietsroute;

 • om de positie van de fietsers op de Wakkerendijk te verbeteren fietsstroken worden aangelegd;

 • de fietsstroken ook tot gevolg hebben dat er niet op de rijbaan mag worden geparkeerd en mag worden stil gestaan;

 • om die reden alle parkeerverbod- en verbod stil te staan bebording worden verwijderd omdat de functie hiervan met de fietsstroken is geregeld;

 • ter hoogte van Wakkerendijk huisnummer 30 een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) is gelegen;

 • in verblijfsgebieden overal veilig overgestoken kan worden op de wegvakken en geconcentreerd oversteken niet vaak voor komt omdat voetgangers de korte route volgen om hun bestemming te bereiken;

 • voetgangersoversteekplaatsen alleen worden neergelegd op locaties waar gedurende de dag regelmatig en geconcentreerd wordt overgestoken;

 • op deze locatie te weinig wordt overgestoken en de voetgangersoversteekplaats daarom wordt verwijderd;

 • in het integrale ontwerp van de Wakkerendijk binnen de 30 kilometer per uur zone is gekozen om zoveel mogelijk een eenduidige inrichting in de vorm van fietsstroken toe te passen voor fietsers;

 • tussen Wakkerendijk 38 en Wakkerendijk 60 het bestaande tweerichtingen verplichte fietspad wordt opgeheven omdat er gekozen is voor het toepassen van fietsstroken als fietsvoorziening;

 • ter hoogte van Wakkerendijk 38 een middengeleider is gelegen waarbij voertuigen aan de rechterzijde dienen te passeren en die fietsers de mogelijkheid bood om over te steken naar het bestaande tweerichtingen verplichte fietspad aan de oostzijde van de Wakkerendijk;

 • met het vervallen van het fietspad ook de middengeleider - en de borden waaruit blijkt dat je alleen aan de zijde mag passeren (rechts) kan komen te vervallen omdat de fietsers niet meer oversteken;

 • het Wilgenpad in de huidige situatie is aangewezen als tweerichtingen verplicht bromfietspad;

 • dat sinds 2001 bromfietsers binnen de bebouwde kom in principe zoveel mogelijk de regels van het autoverkeer volgen en dat daarbij past dat bromfietsers daarom de rijbaan dienen te gebruiken in plaats van het fietspad;

 • daarom is besloten het tweerichtingen bromfietspad op het Wilgenpad aan te passen tot tweerichtingen verplicht fietspad;

 • het verplichte fietspad Wilgenpad aan te merken is als kruisende weg en dat daarom het kruispunt Wilgenpad met de Wakkerendijk wordt aangewezen als voorrangskruispunt om de voorrangssituatie zo duidelijk mogelijk aan te duiden;

 • ter hoogte Wakkerendijk huisnummer 70 een bestaande grens is gelegen waar de snelheid overgaat van 30 km/u (zonale toepassing) en 50 km/u;

 • op het 50 km/u gedeelte sprake is van een gebiedsontsluitingsweg en daarom gekozen wordt om dit weggedeelte tot aan de Eikenlaan aan te wijzen als voorrangsweg;

 • met het instellen van de voorrangsweg de bestaande voorrangskruispunten komen te vervallen;

 • gekozen is om op de voorrangsweg een getrokken as streepmarkering toe te passen zoals bedoeld in artikel 76 van het RVV;

 • ter hoogte van de adressen die een inrit hebben de markering wordt onderbroken om de adressen bereikbaar te houden;

 • een getrokken as-markering ook regelt dat inhalen niet is toegestaan omdat de streep niet mag worden overschreden;

 • daarom het bestaande verbod voor voertuigen om elkaar in te halen te verwijderen tussen Wakkerendijk huisnummer 70 en 240 wordt opgeheven omdat het inhalen met doorgetrokken markering wordt verboden;

 • ter hoogte van de kruispunten Wakkerendijk - Stammeweg en Wakkerendijk - Jonge Jaapeweg gekozen is om verkeersplateau’s te realiseren om de attentie op de zijwegen te vergroten en de gewenste passeersnelheid te ondersteunen/ verlagen zodat verkeer uit de zijweg veiliger kan oprijden richting de Wakkerendijk;

 • de middengeleiders en de borden die aangeven aan welke zijde de geleider gepasseerd moet worden (rechts) worden verwijderd;

 • ter hoogte van de kruispunten Wakkerendijk - Stammeweg en Wakkerendijk - Jonge Jaapeweg de middengeleiders inclusief de borden die aangeven aan welke zijde de geleider gepasseerd moet worden (rechts) worden verwijderd;

 • bromfietsers buiten de bebouwde kom op de ventweg Wakkerendijk / Oud Eemnesserweg rijden en er op het provinciale gedeelte van de Wakkerendijk (N221) een geslotenverklaring voor fietsers en bromfietsers van kracht is;

 • ter hoogte van de bebouwde komgrens Wakkerendijk (direct ten noorden van de Eikenlaan) daarom borden zijn geplaatst om de bromfietsers van de rijbaan naar de Oud Eemnesserweg te geleiden;

 • ter hoogte van de Eikenlaan een bord verplicht bromfietspad geplaatst is terwijl het pad alleen bedoeld is en gebruikt wordt door fietsers;

 • daarom het bord verplicht fietspad wordt geplaatst en het bord verplicht bromfietspad wordt verwijderd;

 • bovengenoemde verkeersmaatregelen, conform artikel 2 lid 1 van de WVW 1994, strekken tot: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • de in dit verkeersbesluit onder 'besluiten' genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Eemnes, en gelegen zijn binnen de bebouwde kom;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg hierover heeft plaatsgevonden met de politie Regio Midden Nederland, cluster Oost, en dat op 13 januari 2020 positief is geadviseerd;

 

 

 

BESLUIT

 • 1.

  Door middel van het verwijderen van bord B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord waaruit blijkt hoe de voorrangsrichting is ingesteld – en het verwijderen van haaientandenmarkering het voorrangskruispunt op kruispunt Laarderweg – Wakkerendijk / Meentweg wordt opgeheven.

 • 2.

  Door middel van het aanbrengen van rood asfalt en fietssymbolen op het wegdek fietsstroken zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990 aan te brengen op Wakkerendijk tussen huisnummer 2 en huisnummer 70.

 • 3.

  Door middel van het verwijderen van de borden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 de parkeerverboden op de Wakkerendijk tussen huisnummer 2 en 70 op te heffen;

 • 4.

  Door middel van het verwijderen van de borden E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 de verboden stil te staan op de Wakkerendijk tussen huisnummer 2 en 70 op te heffen;

 • 5.

  Door middel van het verwijderen van voetgangersoversteek markering op de weg als bedoeld in artikel 49 van het RVV 1990 de voetgangersoversteekplaats (zebrapad) ter hoogte van Wakkerendijk 30 op te heffen.

 • 6.

  Door middel van het verwijderen van borden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 het tweerichtingen verplichte fietspad aan de oostzijde van de Wakkerendijk tussen huisnummer 38 en 60 op te heffen.

 • 7.

  Door middel van het verwijderen van borden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 het gebod om de geleider te passeren aan de zijde die het bord aanwijst op te heffen op Wakkerendijk ter hoogte van huisnummer 38.

 • 8.

  Door middel van het plaatsen van borden G11 en het verwijderen van borden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 op Wilgenpad het tweerichtingen verplichte brom/fietspad aan te wijzen als tweerichtingen verplicht fietspad.

 • 9.

  Door middel van het plaatsen van borden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 een voorrangskruispunt in te stellen op de aansluiting Wilgenpad – Wakkerendijk.

 • 10.

  Door middel van het plaatsen van borden B1 en het verwijderen van borden B4 en B5 van bijlage 1 van het RVV 1990 de Wakkerendijk tussen huisnummer 70 en de Eikenlaan aan te wijzen als voorrangsweg.

 • 11.

  Door middel van het aanbrengen van een getrokken streep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 op Wakkerendijk tussen huisnummer 70 en de Eikenlaan een verbod de streep te overschrijden in te stellen en enkel ter hoogte van inritten van de aangelegen percelen de markering te onderbreken.

 • 12.

  Door middel van het verwijderen van borden F1 van bijlage 1 van het RVV 1990 het verbod voor voertuigen om elkaar in te halen te verwijderen op Wakkerendijk tussen huisnummer 70 en de Eikenlaan.

 • 13.

  Door middel van het verwijderen van borden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 het gebod om de geleider te passeren aan de zijde die het bord aanwijst op te heffen op kruispunt Wakkerendijk – Stammeweg en ter hoogte van kruispunt Wakkerendijk – Jonge Jaapeweg.

 • 14.

  Door middel van het plaatsen van borden G11 en het verwijderen van borden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 op het pad tussen de Eikenlaan de fietsoversteek over de Wakkerendijk ter hoogte van de bebouwde komgrens het tweerichtingen verplichte brom/fietspad aan te wijzen als tweerichtingen verplicht fietspad.

 

Situatietekening

[Onderdeel A: te plaatsen en bestaande bebording

Deel 1/3

 

 

Deel 2/3

 

 

 

Deel 3/3

 

 

Onderdeel B: te verwijderen bebording

Deel 1/3

 

 

Deel 2/3

 

Deel 3/3

 

 

Eemnes, 13 januari 2020

Namens het college van Eemnes,

Mw. drs. K.I. de Graaf

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte

BEL Combinatie

 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eemnes, via het gemeenschappelijke postadres voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren: Postbus 71, 3755 ZH EEMNES, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste het volgende bevatten:

- naam en adres;

- de datum;

- tegen welke beslissing bezwaar wordt gemaakt;

- wat de bezwaren tegen die beslissing zijn.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, bij de "voorzieningenrechter" van de Arrondissementsrechtbank een verzoekschrift indienen om een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoekschrift moet worden gestuurd aan Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’. U dient er rekening mee te houden dat aan het indienen van verzoekschrift voor een voorlopige voorziening kosten zijn verbonden (griffierecht).