Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpStaatscourant 2020, 35141Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplannen ’De Scheg’

Logo Pijnacker-Nootdorp

Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad besloten het ontwerpbestemmingsplan ’De Scheg’, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van donderdag 2 juli 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken is digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan fysiek inzien op het gemeentekantoor is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U krijgt dan een papieren versie van het plan toegestuurd.

 

Ligging plangebied

De Scheg is gelegen aan de noordzijde van Pijnacker. Het plangebied wordt ingeklemd tussen de RandstadRail en het lint de Vlielandseweg/Nieuwkoopseweg. Het plangebied bevindt zich ter hoogte van het buurtschap Vlieland. Ten oosten bevindt zich het bedrijventerrein Boezem West. Ten westen van de RandstadRail ligt de wijk Pijnacker Noord.

 

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling BPG, team Ruimtelijke Zaken via telefoonnummer 14 015. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

 

Pijnacker-Nootdorp, 1 juli 2020

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris

F. Ravestein, burgemeester

 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden ontwerpbestemmingsplan De Scheg)

 

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor weg- en railverkeerlawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan De Scheg. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Vlielandseweg en de RandstadRail die rijdt tussen Nootdorp en Pijnacker.

 

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden.

 

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

 

Bij de aanvragen voor een omgevingsvergunning van de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal door middel van een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aangetoond moeten worden dat aan de voorwaarden uit het Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder – De Scheg kan worden voldaan.

 

Het ontwerpbesluit ligt – gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan De Scheg - met de bijbehorende stukken vanaf 2 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen (schriftelijk of - na afspraak – mondeling). Uw bezwaarschrift richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch, tel. 14 015. Het besluit hogere grenswaarde is digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl. Het besluit hogere grenswaarde fysiek inzien op het gemeentekantoor is op dit moment niet mogelijk. Wie het besluit niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U krijgt dan een papieren versie van het besluit toegestuurd.