Zevende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Logo Etten-Leur

Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Oosterhout, Woensdrecht, Rucphen en Zundert;

 

overwegende

 

  • dat de Wet gemeenschappelijke regelingen expliciet in artikel 64a regelt dat een gemeenschappelijke regeling voor deelname moet voorzien in de mogelijkheid deel te nemen aan verenigingen, stichtingen, maatschappen, vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;

  • dat de aansluiting bij de werkgeversvereniging WSGO door de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant noodzaakt tot opname van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 64a Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

 

gelet op:

 

artikel 64a en artikel 38 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking

West-Brabant;

 

 

B E S L U I T E N:

Artikel l  

Aan artikel 13 Bevoegdheden algemeen bestuur wordt na letter d toegevoegd:

 

  • e.

    het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.”

Artikel II

Het besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking

West-Brabant Regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op die waarop het college van de gemeente Etten-Leur het besluit tot het vaststellen van deze wijziging heeft bekendgemaakt door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

 

Aldus besloten door:

Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta,

In de vergadering van 4 februari 2020,

Namens het dagelijks bestuur,

Lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta, de portefeuillehouder financiën,

de heer Th. Schots, 4 februari 2020.

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom

In de vergadering van 12 november 2019,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De wethouder van de gemeente Bergen op Zoom,

de heer P.A.M. van der Velden, 11 februari 2020.

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda

In de vergadering van ……………………………………….<datum>

Namens het college van burgemeester en wethouders

…………………………………………………………..……..<functie>

……………………………………………………...………….<handtekening en datum>

……………………………………………………………..…..<naam>

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen

In de vergadering van 28 januari 2020

Namens het college van burgemeester en wethouders

…………………………………………………………..……..<functie>

……………………………………………………...………….<handtekening en datum>

……………………………………………………………..…..<naam>

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur,

In de vergadering van 17 december 2020,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De wethouder van de gemeente Etten-Leur,

mr. drs. G.J.A.M. de Weert, 24 januari 2020.

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge

In de vergadering van 11 februari 2020,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

…………………………………………………………..……..<functie>

……………………………………………………...………….<handtekening en datum>

……………………………………………………………..…..<naam>

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

In de vergadering van 26 november 2019,

Namens het college van burgemeester en wethouders

…………………………………………………………..……..<functie>

……………………………………………………...………….<handtekening en datum>

……………………………………………………………..…..<naam>

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout

In de vergadering van 17 februari 2020,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De wethouder van de gemeente Oosterhout,

De heer M. Willemsen 24 januari 2020.

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal

In de vergadering van 18 februari 2020,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De wethouder van de gemeente Roosendaal,

de heer A.A.B. Theunis, 24 januari 2020.

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

In de vergadering van 22 oktober 2019,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De wethouder van de gemeente Woensdrecht,

De heer H.S. Kielman, 24 januari 2020,

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen

In de vergadering van 12 november 2019,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De wethouder van de gemeente Rucphen,

De heer R. Lazaroms, 24 januari 2020.

-------------------------------------------------------

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert

In de vergadering van 21 januari 2020,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De wethouder van de gemeente Zundert,

De heer J. de Beer, 24 januari 2020.

-------------------------------------------------------

Naar boven