Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2020, 35067Pensioenen

Bekendmaking aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds PGB

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

Maakt bekend:

  • 1. dat een aanvraag is ontvangen van organisaties van werkgevers en van werknemers in de bedrijfstakken in de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, daartoe strekkende dat de verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Pensioenfonds PGB, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, zodanig wordt gewijzigd dat de verplichtstelling wordt uitgebreid met de werkgevers in de bedrijfstakken voor de groothandel in aardappelen, groenten of fruit, de groothandel in eieren en de groothandel in kaas per 1 januari 2021.

  • 2. dat zienswijzen tegen inwilliging van bedoelde aanvraag schriftelijk (elektronisch via het webformulier op de website https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl) kunnen worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, tot 29 juli 2020.

  • 3. dat de op de aanvraag betrekking hebbende stukken digitaal te raadplegen zijn op https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Inlichtingen terzake van deze aanvraag kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070-333 5298.

’s-Gravenhage, 25 juni 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes