Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2020, 35064Pensioenen

Bekendmaking aanvraag tot volledige intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

Maakt bekend:

  • 1. dat een aanvraag is ontvangen van organisaties van werkgevers en van werknemers in de bedrijfstakken in de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, daartoe strekkende dat de verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 volledig wordt ingetrokken per 1 januari 2021.

  • 2. dat zienswijzen tegen inwilliging van bedoelde aanvraag schriftelijk (elektronisch via het webformulier op de website https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl) kunnen worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, tot 29 juli 2020.

  • 3. dat de op de aanvraag betrekking hebbende stukken digitaal te raadplegen zijn op https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Inlichtingen terzake van deze aanvraag kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070-333 5298.

's-Gravenhage, 25 juni 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes