Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2020, 35010VergunningenBekendmaking omgevingsvergunning Duindamseweg (achter nummer 12) te Noordwijk(zaaknr.: 2016-010041)

Logo Noordwijk

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk bekend, dat een omgevingsvergunning is verleend voor bouwen van 5 recreatiewoningen op het perceel grond, gelegen achter Duindamseweg 12 (C 1223-1224). De omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het besluit (met de daarbij behorende stukken) ligt ter inzage met ingang van de dag na die van deze publicatie op het gemeentehuis van de gemeente Noordwijk, Voorstraat 42 gedurende 6 weken ter inzage.

De bekendmaking kunt u ook in zien bij:

 

Bekendmaking anterieure overeenkomst perceel Duindamseweg 12 te Noordwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk maken bekend dat de gemeente Noordwijk een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met de eigenaren van een perceel grond aan de Duindamseweg te Noordwijk, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie C, nummer 1224.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen bouw van vijf recreatiewoningen op het betreffende perceel.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt met ingang van 1 juli 2020 gedurende zes voor een ieder in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 te Noordwijk ter inzage.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.