Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerdeStaatscourant 2020, 34981VerkeersbesluitenVerkeersbesluit wijzigen voorrangsregeling fietsoversteekplaatsen en opheffen voetgangersoversteken Brinklaan

Logo Heerde

 

Inleiding

Sinds de herinrichting van de Brinklaan in 2011-2012 is herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie bij de oversteken op de Brinklaan in Heerde. In de vergadering van de commissie Ruimte van 13 mei 2019 is het besluit genomen om een verkeersregelinstallatie (VRI) te plaatsen om de verkeersveiligheidssituatie bij de fiets- en voetgangersoversteek ter plaatse van het Gezondheidscentrum te verbeteren. De fietser wordt hier uit de voorrang gehaald en de aanwezige voetgangersoversteekplaats wordt opgeheven. Tevens wordt de oversteek bij Villa Jacoba aangepast en wordt de fietser hier uit de voorrang gehaald. Ook de aanwezige voetgangersoversteekplaats wordt hier verwijderd.

Gelet op:

 • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (hierna AWB);

 • het bepaalde in het raadsbesluit van de gemeente Heerde van 2 juni 2003 inzake de delegatie van bevoegdheden aan ons college tot het nemen van verkeersbesluiten c.q. het verlenen van ontheffingen in het kader van de WVW 1994, artikel 18, lid 1 onder d;

 • artikel 15, lid 2 WVW 1994, voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen van of verwijdering van fysieke voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of weggedeelte gebruik kan maken, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • het feit dat de Brinklaan in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Heerde;

Overwegende dat:

 • uit een gehouden enquête en onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van een VRI een positieve invloed heeft op de subjectieve verkeersveiligheid van alle weggebruikers ter plaatse van de oversteek bij het Gezondheidscentrum;

 • de aanwezigheid van een voetgangersoversteekplaats in de vorm van een zebrapad in combinatie met een VRI niet gewenst is;

 • bij plaatsing van een VRI ter plaatse van de oversteek bij het Gezondheidscentrum het aanwezige zebrapad en de in het wegdek aanwezige Zebra-safe verwijderd dienen te worden;

 • omwille van de eenduidigheid en het verwachtingspatroon van de weggebruiker ook de oversteek op de Brinklaan bij Villa Jacoba aangepast dient te worden;

 • ter plaatse van de oversteek bij Villa Jacoba de voorrang voor fietsers opgeheven en de Zebrasafe verwijderd dient te worden;

 • ter plaatse van de oversteek bij Villa Jacoba de aanwezige voetgangersoversteekplaats (zebrapad) verwijderd dient te worden;

 • de maatregel, gelet op artikel 2, eerste lid, van de WVW 1994, strekt tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde verkeersadviseur van de Politie, eenheid Oost Nederland, District Noord en Oost Gelderland over de voorgenomen verkeersmaatregel;

Besluit:

 • de voorrangsregeling ter hoogte van de fietsoversteken Gezondheidscentrum en Villa Jacoba op de Brinklaan te Heerde op te heffen door het verwijderen van de borden B03 en B06 uit Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • de voetgangersoversteekplaatsen ter hoogte van de fietsoversteek Gezondheidscentrum en bij Villa Jacoba op de Brinklaan te Heerde op te heffen door het verwijderen van de voetgangersoversteekplaatsen zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 van het RVV 1990 en de bijbehorende borden L02 uit Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • een voorrangsregeling ter hoogte van de fietsoversteken Gezondheidscentrum en Villa Jacoba op de Brinklaan te Heerde in te stellen, waarbij het gemotoriseerde autoverkeer voorrang heeft op het kruisende fietsverkeer, door het plaatsen van borden B03 en B06 uit Bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • daartoe de verkeerstekens volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening van 2 april 2020 met kenmerk GHD00220-NI-02-C01 en de tekening van 23 juni 2020 met kenmerk GHD00220-NI-02-C05;

 • alle bestaande verkeerstekens, belijning en markering die strijdig zijn met het voorgaande te verwijderen;

 • dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking ervan in de Staatscourant.

Locatieschets aan te passen oversteek Brinklaan bij Gezondheidscentrum

Locatieschets aan te passen oversteek Brinklaan bij Villa Jacoba

Heerde, 30 juni 2020,

Namens het college voornoemd,

Eric Hooijer

Projectmedewerker Infra

 

Iedereen wiens belang rechtstreeks is betrokken bij dit verkeersbesluit kan tegen dit besluit, binnen zes weken na deze bekendmaking, bezwaar maken door een met reden omkleed bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift kan worden toegezonden aan de Gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD, Heerde.

 

Een afschrift van dit besluit is ter kennisgeving verzonden aan:

 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Postbus 234, 7300 AE, Apeldoorn;

 • Ambulancezorg Noord- en Oost Gelderland, Postbus 32, 8080 AA, Elburg;

 • RAV IJsselvecht, Zwarteweg 4, 8181 PD, Heerde;

 • De teamchef van de Politie, eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland, team Heerde-Hattem;

 • Publiekscentrum van de gemeente Heerde;

 • Buitendienst afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer van de gemeente Heerde.