Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2020, 34914VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanduiden gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Julianastraat 45

Logo Rijswijk

VERKEERSBESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 18 WEGENVERKEERSWET 1994

 

Registratienummer 20.054582

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,

 

gelet op

 

het bepaalde ter zake in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Bevoegdhedenoverzicht gemeente Rijswijk I (betreffende in mandaat, bij volmacht en machtiging uit te oefenen B&W-bevoegdheden) 2017;

 

 

Overwegende

- dat de gemeente bestuurders en passagiers wil beschermen;

- dat de gemeente de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk wil waarborgen;

- dat de gemeente wegen in stand wil houden en de bruikbaarheid wil waarborgen;

- dat de individuele aanvrager een minder valide persoon is die zich redelijkerwijs niet kan voortbewegen zonder het gebruik van hulpmiddelen;

- dat uit het medisch advies van Salude blijkt dat de persoon in kwestie beperkingen ondervindt bij het zich te voet verplaatsen en wel in die mate dat hij/zij voldoet aan de bovengenoemde gestelde voorwaarde;

- dat de persoon in kwestie dientengevolge in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken genoteerd), mede gelet op de parkeerdruk binnen loopafstand.

Besluiten

1. tot het aanduiden van een parkeerplaats met bord E6 ‘gehandicaptenparkeerplaats’ voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig wat op dat moment in gebruik is bij de rechthebbende op de parkeervoorziening, ter hoogte van het adres Julianastraat 45, conform de bij dit besluit behorende tekening.

 

Mededelingen

De verkeerstekens worden benoemd conform bijlage I van het RVV 1990.

Over de maatregel is overleg gevoerd met de politie.

Dit verkeersbesluit en de bijbehorende tekening zijn in te zien op https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_organisatie/gemeente en gepubliceerd in de Staatscourant op 30 juni 2020.

Daarnaast ligt het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis Rijswijk aan het Bogaardplein 15.

De openingstijden zijn:

maandag en vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur;

dinsdag en donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur

woensdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

 

Bezwaar- of beroepsclausule

burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

L.H. Bruinsma

Manager Stadsbeheer

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, kan iedere belanghebbende vanaf de dag volgend op de dag van bekendmaking, binnen een termijn van zes weken, schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.