Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 26 juni 2020, nr. WJZ/ 20167630, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Thematische Technology Transfer en enkele kleine technische wijzigingen in deze subsidiemodule

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 16, 30, vijfde lid, en 34, eerste lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.22.9, zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel i vervalt 'jaarlijks'.

2. In onderdeel j wordt 'bedoeld in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964' vervangen door 'bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964'.

B

De bijlage bij artikel 3.22.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 7, achtste lid, wordt 'bedoeld in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964' vervangen door 'bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964'.

2. In artikel 7, negende lid, vervalt 'jaarlijks'.

3. In artikel 14 wordt 'Afdeling Kredieten, Garanties en Risicokapitaal (KGR)' vervangen door 'Team Financiering & Ondernemerschap'.

ARTIKEL II

In de tabel van artikel 1, tweede lid, van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 wordt na de laatste rij van titel 3.16 een rij ingevoegd, luidende:

Titel 3.22: Thematische Technology Transfer

3.22.2

   

01-07-2020 t/m 31-12-2020

€ 24.000.000

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 juni 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

1. Aanleiding en doel

Deze wijzigingsregeling voorziet in de openstelling van de subsidiemodule Thematische Technology Transfer, opgenomen in titel 3.22 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, als ook enkele kleine technische wijzigingen in deze subsidiemodule.

Met de subsidiemodule Thematische Technology Transfer wordt thematische samenwerking van onderzoeksorganisaties op het gebied van kennisoverdracht ondersteund en worden investeerders gestimuleerd om investeringen te doen in startups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema (kennisstarters). Dit wordt gedaan door subsidie voor onderzoeksorganisaties voor gezamenlijke kennisoverdrachtactiviteiten rondom een bepaald thema (pijler 1) en subsidie in de vorm van een geldlening aan een thematisch technology transferfonds (TTT-fonds) voor het doen van investeringen in kennisstarters (pijler 2) te verstrekken.

De subsidiemodule Thematische Technology Transfer wordt opnieuw opengesteld in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 24.000.000.

2. Staatssteun

De subsidiemodule Thematische Technology Transfer bevat staatssteun die wordt gerechtvaardigd door artikel 21 van de algemene groepsvrijstellingsverordening (zie artikel 3.22.12, tweede lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies) en de algemene de-minimisverordening (zie artikel 3.22.12, derde lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies). De openstelling van de subsidiemodule Thematische Technology Transfer brengt geen verandering in de staatssteunaspecten, omdat de voorwaarden van deze subsidiemodule ongewijzigd blijven.

3. Regeldruk

De openstelling van de subsidiemodule Thematische Technology Transfer leidt niet tot het wijzigen van informatieverplichtingen en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij gebruikers van deze subsidiemodule.

4. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met deze datum wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van elk kwartaal in werking treden en minimaal twee maanden voordien worden bekendgemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep gebaat is bij spoedige inwerkingtreding. Op deze wijze kunnen zij namelijk spoedig subsidieaanvragen indienen. Daarbij komt dat de doelgroep voldoende tijd heeft om te kunnen anticiperen op de inhoud van deze regeling, omdat deze tot 31 december 2020 wordt opengesteld.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven