Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 34299Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 juni 2020, CE-AEP / 20159181, houdende benoeming van een lid van de raad van advies Centraal bureau voor de statistiek

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 20, eerste lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek en artikel 9, tweede lid, van het Bestuursreglement CBS;

Besluit:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 1 juni 2020 wordt voor een periode van vier jaar tot lid van de raad van advies van het Centraal bureau voor de statistiek benoemd:

de heer dr. F.J.H. Don, te Den Haag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkene en aan het Centraal bureau voor de statistiek.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: M.R.P.M. Camps secretaris-generaal

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.