Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 18 juni 2020, nr. VO/24793070, houdende wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo in verband met enkele technische wijzigingen en het extra bedrag per nieuwkomer in het voortgezet onderwijs dat ter beschikking wordt gesteld in verband met de uitbraak van COVID-19

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 85a, eerste lid, en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING AANVULLENDE BEKOSTIGING EERSTE OPVANG NIEUWKOMERS VO

De Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 3, onder a’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid’.

2. In het tweede lid, aanhef, wordt ‘artikel 3, onder a’ vervangen door ‘artikel 3, eerste lid’.

3. In het derde lid wordt ‘artikel 3, onder b’ vervangen door ‘artikel 3, tweede lid’.

B

Na artikel 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a. Extra aanvullende bekostiging 2020

  • 1. In aanvulling op de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste en tweede lid, verstrekt de minister in 2020 eenmalig ambtshalve extra aanvullende bekostiging voor nieuwkomers in verband met de uitbraak van COVID-19.

  • 2. In afwijking van artikel 4, vierde lid, wordt de extra aanvullende bekostiging per school berekend op basis van het aantal ingeschreven nieuwkomers op de peildatum 1 april 2020 dat stond geregistreerd in BRON op 16 april 2020.

  • 3. De extra aanvullende bekostiging bedraagt per nieuwkomer eerste categorie en nieuwkomer tweede categorie € 1.052,27.

C

In artikel 5, tweede lid, wordt in de eerste volzin ‘artikel 3, onder b’ vervangen door ‘artikel 3, tweede lid’.

D

Aan artikel 6 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

  • 5. In afwijking van het eerste lid wordt de extra aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, uiterlijk in de maand september 2020 direct vastgesteld.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Met deze regeling wordt de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo aangepast als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Door de uitbraak van COVID-19 moeten scholen in het voortgezet onderwijs sinds 16 maart onderwijs op afstand verzorgen. Afstandsonderwijs is voor nieuwkomers extra moeilijk, omdat zij de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks spreken. Daarnaast missen nieuwkomers vaak de begeleiding door hun ouders, aangezien de ouders in veel gevallen de Nederlandse taal niet spreken. Er is dus een risico dat deze leerlingen onderwijsachterstanden oplopen en dat hun ontwikkeling stagneert.

Daarom wordt met deze wijzigingsregeling in 2020 eenmalig extra aanvullende bekostiging voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs toegekend. Dit biedt de scholen de mogelijkheid om opgelopen onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te mitigeren en nieuwkomers een stevige start te geven in het Nederlandse onderwijs. In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwkomers eerste categorie en nieuwkomers tweede categorie. Deze onderverdeling houdt verband met de verblijfsduur van de nieuwkomer in Nederland. Voor deze eenmalige extra aanvullende bekostiging geldt dat scholen voor beide categorieën nieuwkomers hetzelfde aanvullende bedrag krijgen. Het gaat om een bedrag van € 1.052,27 per nieuwkomer. Dit bedrag komt overeen met het aanvullende bedrag dat scholen in 2020 per kwartaal ontvangen voor een nieuwkomer tweede categorie.

Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele foutieve verwijzingen in de regeling te herstellen.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven