Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2020, 34049Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat"

Logo Medemblik

De gemeenteraad van Medemblik heeft in zijn vergadering van 4 juni 2020 het bestemmingsplan “Medemblik - Kop Nieuwstraat” vastgesteld. In deze publicatie vindt u meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan. Zo leest u onder meer hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken, hoe u bezwaar kunt maken en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan gaat uit van de herontwikkeling van de voormalige stadhuislocatie aan de kop van de Nieuwstraat in Medemblik. De ontwikkeling omvat in hoofdlijnen de realisatie van een hotel-restaurant en/of museum en een stadsplein ten zuid-oosten hiervan, begrensd door winkels, appartementen boven de begane grond (1e bouwlaag) en herenhuizen. Het terrein aan het Kerkplein bij de Bonifaciuskerk behoort eveneens bij dit bestemmingsplan. Hier zijn evenementen mogelijk.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Op 4 juni 2020 heeft de raad, voorafgaand aan de behandeling van het bestemmingsplan en ter verduidelijking van bepaalde tekstonderdelen, via een zogenaamd erratum ingestemd de toelichting en de voorwaardelijke verplichting over het parkeren op sommige punten te verhelderen. Vervolgens heeft de raad op 4 juni 2020 besloten de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan, conform het voorstel vast te stellen. In het geval een zienswijze aanleiding geeft tot een wijziging van het bestemmingsplan is dat in het bestemmingsplan verwerkt.

Een totaal overzicht van de wijzigingen is opgenomen in een bijlage “Ambtshalve wijzingen” bij het bestemmingsplan. De wijzigingen betreffen met name:

• Het uitsluiten van een woonfunctie in het monumentale gedeelte van het voormalig gemeentehuis met uitzondering van de mogelijkheid van een dienstwoning voor een hotel/restaurant/brasserie;

• Het opnemen van een voorwaardelijke verplichting over parkeren, inhoudende dat binnen het plangebied op de kop van de Nieuwstraat 80 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd;

• De plangrens en het bouwvlak in overeenstemming te brengen met de gepresenteerde ontwikkeling in 2017;

• Het veldje bij het kerkplein in het geheel te behouden door deze te bestemmen als “groen” met de aanduiding “ev” (evenementen mogelijk).

Bestemmingsplan en besluit bekijken?

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u van 26 juni 2020 tot 8 augustus 2020 op de volgende manieren inzien:

• Het bestemmingsplan staat op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op de naam van het bestemmingsplan of op het plannummer: NL.IMRO.0420.BPKMEDKOPNIEUWSTR-VA01.

• Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad kunt u daartegen bezwaar maken. Formeel stelt u dan beroep in tegen het bestemmingsplan. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Daarnaast moet één van de volgende situaties voor u van toepassing zijn:

• U heeft eerder een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan waartegen u beroep instelt.

• U kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.

• U wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Hoe stelt u beroep in?

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. De beroepstermijn is van 26 juni 2020 tot 8 augustus 2020. Stuur uw brief voor 8 augustus 2020 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl.

U moet in uw beroepschrift vermelden waarom u het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor het instellen van beroep bij de Raad van State moet u betalen. Dit is het zogenaamde griffierecht. Voor particulieren bedraagt dit € 178,-. Voor niet-particulieren (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) bedraagt dit € 354,-.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 8 augustus 2020. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt op 8 augustus 2020? Dan moet u een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure waarin de voorzitter het besluit kan nemen om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden totdat er een uitspraak is gedaan in uw beroepszaak. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht voor betalen.