Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertStaatscourant 2020, 33757Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Komplan Wilbertoord, Willemsweg 6’

Logo Mill en Sint Hubert

 

Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Komplan Wilbertoord, Willemsweg 6’ heeft vastgesteld op 11 juni 2020. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Het plangebied ligt ter plaatse van Willemsweg 6 te Wilbertoord (5455 GV). Het plan heeft betrekking op het toevoegen van een bouwvlak op de locatie van de voormalige kippenschuur. In het nieuwe bouwvlak mag één vrijstaande woning worden gerealiseerd.

 

Naar aanleiding van een zienswijze van het Waterschap Aa en Maas zijn de regels en de toelichting deels gewijzigd. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het besluit tot vaststelling en de bijbehorende zienswijzennota. De meest ingrijpende wijzigingen zijn:

• Opnemen van het begrip ‘waterhuishoudkundige voorzieningen’ in de bestemmingsomschrijving van de bestemming ‘Tuin’;

• Tekstuele aanvulling van de waterparagraaf in de Toelichting.

 

Het bestemmingsplan, vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van woensdag 24 juni 2020 tot en met dinsdag 4 augustus 2020. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.0815.BPWiWillemsweg6-VA01.

 

Tot en met woensdag 5 augustus 2020 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage, door:

• diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

• een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage. Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingesteld, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

 

Mill, 23 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert