Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertStaatscourant 2020, 33728Ruimtelijke plannenVASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN en beeldkwaliteitsplan ‘Bakhuisweg 16 Mill’

Logo Mill en Sint Hubert

 

Burgemeester en wethouders van Mill en St. Hubert maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Bakhuisweg 16 Mill’ en het beeldkwaliteitsplan ‘Bakhuisweg 16, Mill’ heeft vastgesteld op 11 juni 2020. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan ‘ Bakhuisweg 16, Mill’ zal onderdeel uit maken van de welstandsnota. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Het plangebied ligt ter plaatse van Bakhuisweg 16 te Mill (5451 HC). Het plan maakt het bouwen van een vrijstaande woning mogelijk.

 

Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van vrijdag 26 juni 2020 tot en met donderdag 6 augustus 2020. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.0815.BPBakhuisweg16Mill-VA01’.

 

Tot en met 7 augustus 2020 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage, door:

• diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

• een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage. Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingesteld, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

 

Mill, 24 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert