Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontfoortStaatscourant 2020, 33486Vergunningen



Omgevingsvergunning betreffende Liefhovendijk 4 te Linschoten verleend

Logo Montfoort

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 24 juni 2020 gedurende 6 weken het volgende besluit met bijbehorende stukken ter inzage ligt:

 

Liefhovendijk 4, Linschoten (Z-2017-46629, OLO 2997007), het slopen van de bestaande droogloods en koeienstal en het oprichten van een vrijstaande woning. Dit besluit is verleend met toepassing van art. 2.12 eerste lid onderdeel a onder 3 Wabo.

Inzage

Het besluit ligt met de bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis te Montfoort. Tevens is het ruimtelijk plan (NL.IMRO.0335.OVLiefhd4-OM01) digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning door belanghebbenden. Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld. Beroep kan worden ingesteld door:

  • 1.

    belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit

  • 2.

    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit

  • 3.

    belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht

 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor meer informatie betreffende het indienen van een beroep of voorlopige voorziening wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl.

 

Montfoort, 23 juni 2020

College van burgemeester en wethouders gemeente Montfoort