Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2020, 3339Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “A16 Rotterdam deel Lansingerland”, Lansingerland

Logo Lansingerland

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “A16 Rotterdam deel Lansingerland” met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0179-VAST op 19 december 2019 gewijzigd hebben vastgesteld.

 

Beschrijving bestemmingsplan 

Er is een bestemmingsplan opgesteld waarin het Tracébesluit voor de A16 is verwerkt. De nieuwe A16 komt te liggen tussen Rotterdam-The Hague Airport en het Terbregseplein. Het bestemmingsplan omvat alleen die gronden die liggen op het grondgebied van de gemeente Lansingerland.

 

In juni 2016 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Tracébesluit genomen voor het verlengen van de A16. Een deel van dit tracé ligt binnen de gemeente Lansingerland. Het Tracébesluit moet verwerkt worden in een bestemmingplan. Het nu voorliggende bestemmingsplan voorziet daarin. Daarnaast wordt de fietsroute onder de N209 (ter plaatse van Park de Polder), de aanleg van bospercelen in de Vlinderstrik en de verlegging van de Bosweg (ter plaatse van de Bergweg-Zuid) mogelijk gemaakt met het bestemmingsplan. Op basis van de landelijke regelgeving is de gemeente ook verplicht een reservering voor een buisleidingenstrook op te nemen. Voor zover het tracé binnen het binnen plangebied valt is deze meegenomen in dit bestemmingsplan.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan staan beschreven in de nota zienswijzen en staat van wijzigingen.

 

Inzage

U kunt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien vanaf 16 januari 2020:

 

 

 

Beroep gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan

Gedurende de beroepstermijn (17 januari 2020 t/m 27 februari 2020) kunnen belanghebbenden een (schriftelijk) beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die:

  • -

    tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

  • -

    kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • -

    die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan, bij een spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

Griffierecht

Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Op de website van de Raad van State kunt u meer informatie vinden over het instellen van beroep (www.raadvanstate.nl).

 

 

In werking treding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 28 februari 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.