Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2020, 33354Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Tolbert Hoofdstraat 68 (9356 TB Tolbert)

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Tolbert Hoofdstraat 68 voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan regelt de gewenste uitbreiding van de bestaande paardenhouderij op het perceel Hoofdstraat 68 in Tolbert. Daarbij bestaat het voornemen om een bestaande buitenrijbak te overdekken door middel van de bouw van een nieuwe rijhal. De voorgenomen bouw van de rijhal is in strijd met het geldende bestemmingsplan Tolbert. De nieuwe rijhal is gesitueerd buiten het bouw- en bestemmingsvlak. Realisering van de beoogde rijhal is enkel mogelijk door middel van een bestemmingsplanherziening, waarbij het bouwvlak wordt vergroot.

Ter inzage

Het ontwerp van het bestemmingsplan Tolbert Hoofdstraat 68 ligt met bijbehorende stukken vanaf 22 juni 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), locatie Zuidhorn. Ook zijn de stukken digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1969.BPTB19UITB1-ON01.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet worden voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u de reden(en) van de zienswijze aan. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek.

Voor inlichtingen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KCC (tel. 14 0594).