Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2020, 33274Vergunningen

Wijziging van de vergunningen na gedeeltelijke overdracht vergunningen KPN B.V. aan Tampnet Netherlands B.V., Agentschap Telecom

17 juni 2020

AT-EZK/7977455

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Op 8 juni 2020 heeft KPN B.V. een aanvraag ingediend tot wijziging van acht van haar vergunningen, met als bijlage een kopie van de akte van levering van het gedeelte van de vergunningen die aan Tampnet Netherlands B.V. (hierna: Tampnet) zijn overgedragen. Dit nadat op 17 april 2020 aan KPN B.V. toestemming is verleend tot gedeeltelijke overdracht van acht vergunningen voor het gebruik van de gepaarde frequentieruimte in de banden 800, 1800 en 2600 MHz voor openbare elektronische communicatie op installaties ter zee als bedoeld in de Wet installaties Noordzee aan Tampnet.1

Naar aanleiding van deze aanvraag zijn de vergunningen gewijzigd: de tenaamstelling van de vergunningen is aangepast, door Tampnet als tweede vergunninghouder toe te voegen. De overige wijzigingen betreffen het gebruik van de betreffende frequentieruimte op installaties ter zee als bedoeld in de wet installaties Noordzee door Tampnet,2 en enkele tekstuele wijzigingen die hiermee verband houden. Verder is in de vergunningen een bepaling opgenomen dat de beide vergunninghouders een schriftelijke overeenkomst moeten afsluiten over het voorkomen van storing, voordat de ‘nieuwe’ vergunninghouder de frequentieruimte in gebruik neemt.

Het wijzigingsbesluit en de geconsolideerde vergunningen liggen ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, afdeling Netwerken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen en kan worden opgevraagd via info@agentschaptelecom.nl of telefoonnummer 050 5877444.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden 17 juni 2020 een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, M.G.J. Meijers Hoofd Spectrummanagement Agentschap Telecom


X Noot
1

Met uitzondering van installaties ter zee in het gebied van 12 zeemijl vanaf de drie locaties met coördinaten (WGS 84): 3˚16’55,7” OL / 52˚00’12,5” NB, 3˚40’46,5” OL / 51˚55’16,9” NB en 4˚14’27,8” OL / 52˚36’20,3” NB.

X Noot
2

Met uitzondering van installaties ter zee in het gebied van 12 zeemijl vanaf de drie locaties met coördinaten (WGS 84): 3˚16’55,7” OL / 52˚00’12,5” NB, 3˚40’46,5” OL / 51˚55’16,9” NB en 4˚14’27,8” OL / 52˚36’20,3” NB.